4. 3. 2016: Úrad vlády uzatvára zmluvy s úspešnými žiadateľmi

Po dvoch týždňoch zasadnutí komisií pre posudzovanie projektov národnostných menšín uchádzajúcich sa o podporu v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2016 boli prvé zmluvy uzatvorené a zverejnené v Centrálnom registri zmlúv už 26. februára 2016. Aktuálne je v centrálnom registri zverejnených 5 zmlúv na podporu 18-tich projektov v celkovej sume 100 478 €. Znamená to, že prví prijímatelia dotácií budú mať na svojich účtoch financie na realizáciu svojich projektov v rekordne rýchlom čase.
Tento týždeň ukončili posudzovanie projektov Komisia pre bulharskú národnostnú menšinu, ktorej členovia odporučili podporiť zo 14-tich posudzovaných projektov 8 vo výške 35 504 €. Členovia Komisie pre ruskú národnostnú menšinu posudzovali 16 projektov, z ktorých odporučili podporiť 13 projektov vo výške 53 377 €. V Komisii pre rusínsku národnostnú menšinu bolo odporučených 122 projektov z 160 posudzovaných projektov v celkovej sume 294 032 €.
Posudzovanie projektov ukončili komisie 10-tich národnostných menšín (z 13-tich) a Komisia pre multikultúrne a interetnické aktivity a tento týždeň ukončia posudzovanie aj komisie pre poľskú a nemeckú národnostnú menšinu. Prvé komisie začali zasadať už 15. februára 2016 a posledná komisia zasadne 10. marca 2016.
Paralelne so zasadnutiami komisií na vyhodnocovanie projetkov žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu kultúry národnostných menšín Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny organizuje pre úspešných žiadateľov semináre na tému Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti verejného obstarávania a prevencie korupcie, ktorého absolvovanie je jednou z podmienok uzatvorenia zmluvy o poskytnutie dotácie na podporu kultúry národnostných menšín. Ambíciou úradu vlády stále zostáva, aby úspešní žiadatelia mali finančné prostriedky čo najskôr na svojich účtoch.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

 

Script logo