31. 1. 2016: Možnosti štúdia v akademickom roku 2016/2017

Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU v Prešove

Ul. 17. novembra 15, 080 78 Prešov, tel.: 051/756 31 20,  051/756 31 89

e-mail: andrea.culkova@unipo.sk; urjk@unipo.sk

http://www.unipo.sk

 

Termín podania prihlášky do: 31. 03. 2016

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 34,- €.

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503

Variabilný symbol:     1780   Konštantný symbol:    0308

 

Cudzinci: Platobná inštitúcia:    Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503

BIC (SWIFT CODE): SPSRSKBA

 

Adresa na zaslanie poplatku: Prešovská univerzita v Prešove

Ekonomický útvar

Ul. 17. novembra 15

080 01 Prešov

 

Adresa na zaslanie prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove

                                                  Ústav rusínskeho jazyka a kultúry

                                                  Ul. 17. novembra 15

                                                  080 01 Prešov

 

 

Študijný program: Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)

Študijný odbor: 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov

 

Forma štúdia: denná

Stupeň štúdia: 1., 2.

Dĺžka štúdia v rokoch: 1. stupeň – 3 roky, 2. stupeň – 2 roky

Metóda štúdia: prezenčná

Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: 1. stupeň – Bc. (bakalár),

2. stupeň – Mgr. (magister)

Predpokladaný počet uchádzačov: 1. stupeň – 10, 2. stupeň - 10

 

Študijný program učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry v kombinácii sa realizuje ako medzifakultné štúdium.

V akademickom roku 2016/2017 Prešovská univerzita v Prešove ponúka možnosť štúdia rusínskeho jazyka a literatúry ako medzifakultné  štúdium:

 • s Fakultou humanitných a prírodných vied v nasledujúcich kombináciách:
 • rusínsky jazyk a literatúra – biológia                 
 • rusínsky jazyk a literatúra – ekológia                
 • rusínsky jazyk a literatúra – fyzika          
 • rusínsky jazyk a literatúra – geografia               
 • rusínsky jazyk a literatúra – matematika  
 • rusínsky jazyk a literatúra – pedagogika
 • rusínsky jazyk a literatúra – technická výchova

 

 • s Filozofickou fakultou v nasledujúcich kombináciách:
 • rusínsky jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra
 • rusínsky jazyk a literatúra – dejepis
 • rusínsky jazyk a literatúra – estetika
 • rusínsky jazyk a literatúra – etická výchova
 • rusínsky jazyk a literatúra – filozofia
 • rusínsky jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
 • rusínsky jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra
 • rusínsky jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
 • rusínsky jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra
 • rusínsky jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
 • rusínsky jazyk a literatúra – výtvarné umenie
 • rusínsky jazyk a literatúra – hudobné umenie

 

 • s Fakultou športu v nasledujúcej kombinácii:
 • rusínsky jazyk a literatúra – telesná výchova

 

 • s Ústavom maďarského jazyka a kultúry v nasledujúcej kombinácii:
 • rusínsky jazyk a literatúra – maďarský jazyk a literatúra

 

Charakteristika profilu absolventa 1. stupňa:

Absolvent bakalárskeho učiteľského študijného programu Rusínsky jazyk a literatúra ovláda študovaný jazyk slovom a písmom, disponuje poznatkami o najdôležitejších javoch rusínskeho jazykového a kultúrneho areálu, je schopný implementovať získané  vedomosti a praktické zručnosti v ďalšom  nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu alebo v spoločenskej praxi. Je schopný analyzovať a reflektovať všeobecno-pedagogické a všeobecno-didaktické vlastnosti výučby v školskej triede; vie sa dobre orientovať v školskej legislatíve a v školských predpisoch a dokumentoch; vie plánovať a organizovať činnosť skupín žiakov príslušných vekových kategórií; je schopný asistovať pri riešení odborných úloh v disciplínach rusínskeho jazyka, literatúry a kultúry; vie využívať informačné a komunikačné technológie pre osobné profesijné potreby ako aj pre pedagogické účely. Vo svojej práci je schopný aplikovať základné poznatky z jazyka ako systému, diferencovať medzi spisovnou normou a hovorovým jazykom, medzi spisovným rusínskym jazykom a jednotlivými nárečiami, vie diferencovať rusínske nárečia a získal schopnosť samostatného využívania nadobudnutých poznatkov. Má osvojené zručnosti na udržiavanie kontaktov s vývojom v rusinistike a na vlastný profesijný rast; orientuje sa v spisovnej norme jazyka Rusínov karpatského areálu a aj v ich literatúrach, t. j. Rusínov žijúcich nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku, Maďarsku, na Ukrajine, v Srbsku, Rumunsku, Chorvátsku, USA. Získal základný prehľad o stave rozvoja kultúry, školstva, vedy Rusínov doma aj vo svete. Nadobudol základné zručnosti z vedenia kultúrno-osvetovej práce ako aj z práce v jednotlivých rusínskych masmédiách a inštitúciách na Slovensku – Redakcia Rusyn a Narodny novynky, InfoRusín, rusínske národnostné vysielanie v Slovenskom rozhlase a v Slovenskej televízii, Divadlo Alexandra Duchnoviča a pod.

Absolventi sa môžu  zapájať ako členovia  výskumných tímov do výskumných prác v oblasti rusinistiky, ktoré sa realizujú na Slovensku, v Európe a Amerike a môžu pokračovať v 2.  stupni vysokoškolského štúdia.

 

Uplatnenie absolventov 1. stupňa:

Absolventi študijného programu Rusínsky jazyk a literatúra 1. stupňa môžu pracovať ako pomocní učitelia v primárnej a sekundárnej edukácii (konverzácia v rusínskom jazyku a pod.), v kultúrno-spoločenských organizáciách ako kultúrno-osvetoví a metodickí pracovníci (Rusínska obroda na Slovensku), v  masmédiách  (redakcie periodickej tlače Rusyn a Narodny novynky, InfoRusín, rusínske vysielanie Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie, internetové rádio Rusyn FM), v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove.

 

Charakteristika profilu absolventa 2. stupňa:

Absolvent 2. stupňa získa teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave poznania rozvoja rusínskeho jazyka, literatúry a kultúry s perspektívou rozvíjania ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Má všetky vedomosti a schopnosti ako absolvent bakalárskeho štúdia. Magisterské štúdium prehĺbi  a rozšíri jeho teoreticko-metodologické a empirické vedomosti z oblasti jednotlivých jazykovedných a literárnovedných disciplín, národnostnej kultúry a reálií, ako aj z interregionálnej kultúry a reálií. Disponuje základnými poznatkami z vedenia kultúrno-osvetovej činnosti v rámci rusínskych kultúrno-národnostných organizácií doma a vo svete. Aktívne ovládne rusínsky spisovný jazyk slovom a písmom a podrobne sa oboznámi s literárnovednými a literárnohistorickými reflexiami orientovanými na dejiny karpatskej rusínskej literatúry. Dokáže aplikovať teoretické poznatky v praxi, pričom významnú zložku jeho vedomostí predstavujú poznatky z oblasti interregionálneho národnostného života Rusínov, ich kultúry, školstva, cirkevného života, ale aj miestnych a regionálnych reálií.

Absolvent je schopný efektívne pracovať ako špecialista na rusínsky jazykový a kultúrny areál – areál strednej, juhovýchodnej a východnej Európy; je schopný udržiavať kontakt s najnovšími a vývojovými trendmi v rusinistike; je schopný efektívne pracovať samostatne, ako člen a vedúci tímu; dokáže sa riadiť primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom odboru. Je schopný podieľať sa na tvorbe metodických textov so širšou aplikovateľnosťou; získavať nové poznatky formou e-learningu; má vedomosti o právnych, ekonomických a etických aspektoch práce vo svojej oblasti; je schopný komunikovať nielen v spisovnej norme Rusínov na Slovensku, ale aj Rusínov v iných krajinách. Má možnosť participovať na príprave interregionálnych projektov týkajúcich sa všetkých aspektov života Rusínov vo svete. Má prístup k využívaniu všetkých dostupných možností – štipendiá, pobyty, školenia, konferencie – pre svoj profesijný rast v oblasti rusinistiky.

 

Uplatnenie absolventov 2. stupňa:

Absolventi študijného programu Rusínsky jazyk a literatúra 2. stupňa môžu pracovať predovšetkým ako učitelia na základných a stredných školách, ďalej ako výskumní, metodicko-pedagogickí a odborní pracovníci v oblasti rusinistiky (Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU v Prešove, SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove, Metodicko-pedagogické centrum v Prešove), v kultúrno-spoločenských organizáciách ako kultúrno-osvetoví a metodickí pracovníci (Rusínska obroda na Slovensku), v Divadle A. Duchnoviča v Prešove, v masmédiách  (redakcie periodickej tlače Rusyn a Narodny novynky, InfoRusín, rusínske vysielanie Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie, rusínske interentové rádiu Rusyn FM), v prekladateľských službách a v špecializovaných orgánoch štátnej verejnej správy ako špecialisti na národnostnú problematiku s akcentom na rusínsku národnostnú menšinu.

 

Doktorandský stupeň štúdia (PhD.) – denná a externá forma

Študijný program 3. stupňa: Slavistika – rusínsky jazyk a literatúra

Študijný odbor: 2. 1. 28 Slovanské jazyky a literatúry

 

Ul. 17. novembra 15, 080 78 Prešov, tel.: 051/756 31 20,  051/756 31 89

e-mail: andrea.culkova@unipo.sk; urjk@unipo.sk

http://www.unipo.sk

 

Termín podania prihlášky do: 31. mája 2016

 

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 50,- €.

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503

Variabilný symbol:     1780

Konštantný symbol:   0308

 

Cudzinci: 

Platobná inštitúcia:   Štátna pokladnica

Radlinského 32

810 05 Bratislava

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503

BIC (SWIFT CODE): SPSRSKBA

 

Adresa:                      Prešovská univerzita v Prešove

Ekonomický útvar

Ul. 17. novembra 15

080 01 Prešov

 

Adresa na zaslanie prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove

                                                  Ústav rusínskeho jazyka a kultúry

                                                  Ul. 17. novembra 15

                                                  080 01 Prešov

 

Predpokladaný počet uchádzačov: interná forma – 5

                                                            externá forma - 5

 

Externá forma doktorandského štúdia je spoplatňovaná.

Školné pre externú formu v akad. roku 2016/2017 je 200 € za akademický rok.

 

Charakteristika profilu absolventa a jeho možností uplatnenia:

Vymedzené ciele a obsahové jednotky, resp. ich naplnenie  zároveň určujú profil absolventa. Absolvent doktorandského štúdia študijného programu slavistika – rusínsky jazyk a literatúra:

 • osvojí si najnovšie poznatky z naznačených obsahových okruhov dané najmä zameraním jeho dizertačnej práce,
 • osvojí si základy samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania a formulovania a riešenia problémov,
 • vytvorí si návyky systematického sledovania najnovšej vedeckej produkcie vo svojej oblasti, a to aj v cudzom jazyku (najmä angličtine) a prostredníctvom rozličných zdrojov,
 • osvojí si návyky dopĺňania svojich vedomostí formou celoživotného vzdelávania,
 • naučí sa spracúvať, publikovať a inými metódami prezentovať vedecké výsledky a šíriť jazykovedné a literárnovedné poznatky popularizačnou formou pre širokú verejnosť,
 • bude pripravený na pedagogické pôsobenie na vysokej škole,

uplatní sa v jazykovedne a literárnovedne zameranom vedeckom výskume, vo vysokoškolskej a inej pedagogickej činnosti, v aplikovaných oblastiach (odborný a umelecký preklad, redaktorská a mediálna prax, prípadne iná činnosť vyžadujúca si dokonalé ovládanie rusínskeho jazyka).

 

Podmienky prijatia uchádzača na štúdium:

Rámcové podmienky prijímacieho konania sú určené Študijným poriadkom (Príloha č. 9), špecifické podmienky predpokladajú u uchádzačov prehĺbené poznatky z jazykovedy prevyšujúce úroveň štátnej skúšky na magisterskom stupni a rigoróznej skúšky v širšom slavistickom kontexte a to:

 • z porovnávacej gramatiky slovanských jazykov
 • z gramatiky súčasného rusínskeho spisovného jazyka
 • z dejín a vývinu rusínskeho jazyka
 • z dejín rusínskej literatúry
 • z teórie umeleckého textu
 • z literárnej komparatistiky

Prijímacia skúška má charakter rozpravy a jej súčasťou je predstavenie výskumnej problematiky viažucej sa na tému budúcej dizertačnej práce. Všeobecným predpokladom sú znalosti aspoň jedného cudzieho jazyka. Vítaná je akákoľvek vedecká alebo odborná publikačná činnosť uchádzača s jazykovednou, literárnovednou tematikou, resp. umelecká publikačná činnosť.

Script logo