12. 4. 2018: Prešovská univerzita pri príležitosti Dňa učiteľov ocenila 47 učiteľov

Ocenenia navrhovali fakulty aj rektor, a to predovšetkým za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania, mimoriadne zásluhy o rozvoj PU

Prešov, 11. apríla 2018 (TASR): Rektor Prešovskej univerzity (PU) v Prešove Peter Kónya pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdal na slávnostnom zhromaždení členov akademickej obce zlatú, striebornú a bronzovú medailu 47 pedagógom, zamestnancom a priateľom univerzity. Ocenenia navrhovali fakulty aj rektor, a to predovšetkým za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania, mimoriadne zásluhy o rozvoj PU, ale taktiež za vedeckovýskumnú činnosť, dlhodobú pedagogickú, vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť, či vedenie vedeckovýskumných projektov. Podujatie sa konalo v utorok 10. apríla 2018 na pôde univerzity.

PU udelila celkom osem zlatých, 17 strieborných a 22 bronzových medailí. Kónya počas slávnostného aktu uviedol, že práca každého pedagóga by mala byť ocenená, lebo odvádzajú veľmi náročnú, dôležitú, ale zároveň veľmi málo ohodnotenú prácu.

Medzi ocenenými bol aj bývalý rektor PU a súčasný dekan Fakulty humanitných a prírodných vied René Matlovič, ktorý získal zlatú medailu za mimoriadne zásluhy o rozvoj PU. „Dané ocenenie vnímam aj ako ocenenie tímov, s ktorými som mal možnosť pracovať jednak vo vedení univerzity, alebo teraz vo vedení fakulty. Zároveň ho beriem ako záväzok do budúcnosti, aby sme aj naďalej dosahovali takéto vynikajúce výsledky, či už vo vedecko-výskumnej alebo vzdelávacej činnosti,“ povedal Matlovič.

Daniela Slančová z Filozofickej fakulty, ktorá na univerzite pôsobí 41 rokov, dostala zlatú medailu za vedeckovýskumnú činnosť a významný prínos pre rozvoj PU. „Snažila som sa dať tejto ustanovizni skutočne všetko, čo vo mne bolo a beriem to aj ako ocenenie mojej dlhoročnej práce, už teraz, dá sa povedať, na sklonku mojej akademickej kariéry. Veľmi si to vážim,“ uviedla.
Prešovská univerzita slávila minulý rok 20. výročie svojho vzniku. No história vysokoškolského vzdelávania v meste Prešov sa traduje už od roku 1667. Túto dejinnú udalosť si pripomenuli na slávnostnom zhromaždení uvedením novej knižnej publikácie pod názvom 350 rokov vysokého školstva v Prešove.
„Som rád, jednak za vydavateľstvo PU, v ktorom bola táto kniha vydaná, a zároveň za seba ako recenzenta, že vznikla veľmi zaujímavá a potrebná publikácia, ktorá približuje históriu vzdelávania v našom meste. Pevne verím, že poskytne ucelený obraz odkiaľ a kam smeruje kultivácia ľudského ducha,“ zhodnotil prorektor pre vedu, umenie, šport a akreditáciu Milan Portik.
Na PU študuje takmer 8700 študentov. Má osem fakúlt, najväčší počet študentov má Fakulta manažmentu (1940), nasleduje Filozofická fakulta (1850) a za ňou je Pedagogická fakulta (1537). PU si vybralo aj 600 študentov zo zahraničia, prevažne z Ukrajiny.

ZOZNAM OCENENÝCH


ZLATÉ MEDAILY boli udelené:
Filozofická fakulta:
prof. PhDr. Daniele SLANČOVEJ, CSc. – za vedeckovýskumnú činnosť a významný 
prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta:
Mons. prof. ThDr. Petrovi ŠTURÁKOVI, PhD. – za mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied:
prof. RNDr. Renému MATLOVIČOVI, PhD., LL.M – za mimoriadne zásluhy o rozvoj 
Prešovskej univerzity v Prešove 
Fakulta manažmentu:
doc. PhDr. Miroslavovi FRANKOVSKÉMU, CSc. – za mimoriadne zásluhy o rozvoj 
Prešovskej univerzity v Prešove
Pedagogická fakulta:
prof. PaedDr. Jozefovi LIBOVI, PhD. – pri príležitosti životného jubilea – za mimoriadne 
zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
prof. PhDr. Zuzane STANISLAVOVEJ, CSc. – za celoživotné dielo a mimoriadne zásluhy 
o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta:
prof. ThDr. Štefanovi PRUŽINSKÉMU, CSc. – za celoživotné dielo a mimoriadne 
zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
Fakulta športu:
doc. PaedDr. Viere BEBČÁKOVEJ, PhD. – za mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej 
univerzity v Prešove 
Fakulta zdravotníckych odborov:
Dr. h. c. prof. Ing. Jozefovi ŽIVČÁKOVI, PhD. – za mimoriadne zásluhy o rozvoj 
Prešovskej univerzity v Prešove

STRIEBORNÉ MEDAILY boli udelené:
Filozofická fakulta:
prof. PhDr. Ľubomírovi BELÁSOVI, CSc. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove 
doc. Mgr. art. Karolovi MEDŇANSKÉMU, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove 
prof. PhDr. Petrovi ŠVORCOVI, CSc. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove 
Gréckokatolícka teologická fakulta:
prof. ThDr. Marekovi PETROVI, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
doc. ThDr. PhDr. Danielovi SLIVKOVI, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied:
prof. RNDr. Jarmile BERNASOVSKEJ, PhD. – za dlhodobú pedagogickú, vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť a vedenie vedecko-výskumných projektov 
doc. PhDr. Eduardovi LUKÁČOVI, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove 
prof. MVDr. Janke PORÁČOVEJ, PhD. – za dlhodobú pedagogickú, vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť, vedenie vedecko-výskumných a vzdelávacích projektov
Fakulta manažmentu:
doc. PhDr. Radovanovi BAČÍKOVI, PhD. MBA – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove 
prof. Ing. Danici FAZEKAŠOVEJ, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove 
Pedagogická fakulta:
prof. PhDr. Márii PODHÁJECKEJ, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove 
Pravoslávna bohoslovecká fakulta:
doc. ThDr. Štefanovi PRUŽINSKÉMU, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov:
doc. PhDr. Štefánii ANDRAŠČÍKOVEJ, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove 
doc. PhDr. Ľubici DERŇAROVEJ, PhD., MPH – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove 
PhDr. Ľubici RYBÁROVEJ, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove 
Návrhy rektora PU v Prešove:
Ing. Karolovi GABÁNYIMU – za prínos v oblasti riadenia technicko-prevádzkového útvaru Prešovskej univerzity v Prešove 
Ing. Andrei TURČANOVEJ – primátorke mesta Prešov – za rozvoj spolupráce medzi Prešovskou univerzitou v Prešove a mestom Prešov

BRONZOVÉ MEDAILY boli udelené:
Filozofická fakulta:
prof. PhDr. Viere BILASOVEJ, CSc. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove 
doc. PhDr. Ľubici HARBUĽOVEJ, CSc. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove 
prof. PhDr. Anne VALCEROVEJ, CSc. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove 
Gréckokatolícka teologická fakulta:
Dr. h. c. Mons. Mgr. Jozefovi TÓTHOVI – za celoživotné dielo
Fakulta humanitných a prírodných vied:
doc. RNDr. Ivete BOROŇOVEJ, PhD. – za dlhodobú pedagogickú, vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť a vedenie vedecko-výskumných projektov
doc. PaedDr. Ladislavovi HORŇÁKOVI, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove 
Fakulta manažmentu:
doc. Ing. Emílii HUTTMANOVEJ, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove 
Ing. Sylvii JENČOVEJ, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
doc. RNDr. Mironovi PAVLUŠOVI, CSc. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
doc. Ing. Alžbete SUHÁNYIOVEJ, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove 
Pedagogická fakulta:
prof. PhDr. Ľudmile BELÁSOVEJ, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove 
doc. PaedDr. Jánovi KANCÍROVI, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
doc. PaedDr. Alici PETRASOVEJ, PhD. – za významný prínos v oblasti vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove 
PaedDr. Ľubomírovi ŠIMČÍKOVI, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta:
PhDr. Andrejovi NIKULINOVI, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
doc. ThDr. Miroslavovi ŽUPINOVI, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
Fakulta športu:
PaedDr. Jurajovi MIHALČÍNOVI, PhD. – za zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
PaedDr. Ľubomírovi PAUČÍROVI, PhD. – za zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove 
Fakulta zdravotníckych odborov:
PaedDr. Viere CMOREJOVEJ – za celoživotné dielo
RNDr. Andrejovi SÝKOROVI, PhD. – za celoživotné dielo
PhDr. Silvii ŽULTÁKOVEJ, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove
Návrhy rektora PU v Prešove:
doc. PhDr. Anne PLIŠKOVEJ, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove 

 

 

Script logo