7. 2. 2017: На днї одкрытых дверей і русиньскый інштітут

І тот рік Пряшівска універзіта в Пряшові приготовила подію під назвов День одкрытых дверей, котрый одбуде ся дня 15-го фебруара 2017-го року од 7.30 год. до 13.00 год. в просторах Высокошкольского ареалу в Пряшові.

Презентовати ся на події буде вшыткых вісем факулт універзіты а свой станок буде мати і Інштітут русиньского языка і културы. Участны ся на події можуть дізнати інформації о штудійных проґрамах, условіях про приятя на штудіюм, чекають на них різны презентації і лекції. Обогачінём проґраму буде і выступлїня умелецькых колектівів Пряшівской універзіты в Пряшові.

Єдиный на Словакії

Інштітуція заміряна на русиністіку діє на Пряшівскій універзітї в різных формах свого існованя од 1-го септембра 1998-го року. Як Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты пише свою історію од 1-го марца 2008-го року. Моментално належыть під Центер языків і култур народностных меншын Пряшівской універзіты. Того часу є можливе на інштітутї штудовати бакаларьскый, маґістерьскый і докторандьскый штудійны проґрамы. Русиньскый інштітут в Пряшові є єдинов інштітуціов на Словакії, де мож штудовати русиньскый язык і културу.

Можливости штудія

В академічнім роцї 2017/2018 на ІРЯК ПУ мож штудовати 2 штудійны проґрамы  бакаларьскый і маґістерьскый Русиньскый язык і література в комбінації, котры ся штудують в рамках штудійного одбору Учітельство академічных предметів. Окрем того, ІРЯК ПУ є ґестором навчаня  і третёго проґраму - докторьского Славістіка - русиньскый язык і література.

Проґрам учітельство русиньского языка і літературы в комбінації ся реалізує як міджіфакултне штудіюм із акредітованыма штудійныма проґрамами Філозофічной факулты Пряшівской універзіты, Факулты гуманітных і природных наук і Факултов шпорту.

На факултї гуманітных і природных наук собі штуденты в академічнім роцї 2017/2018 можуть выбрати до комбінації біолоґію, еколоґію, фізіку, ґеоґрафію, математіку, педаґоґіку і техніку. Філозофічна факулта дає можливость комбіновати учітельство русиньского языка і літературы із анґліцькым языком і літературов, історіов, естетіков, етічнов выховов, філозофіов, музичным уменём, нїмецькым языком і літературов, російскым языком і літературов, словацькым языком і літературов, україньскым языком і літературов або выховов ку гражданьству.

Факулта шпорту понукать комбінацію із тїлеснов выховов а на Інштітутї мадярьского языка і културы є можливе русиньскый язык і літературу комбіновати із мадярьскым языком і літературов.

Тоты, што бы мали інтерес штудовати на русиньскім інштітутї, потребують загнати офіціалный формуларь до 31-го марца 2017-го року на адресу: Prešovská univerzita v Prešove, Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov.

Петро МЕДВІДЬ

Script logo