6. 11. 2016: Vedecká konferencia na Ústave rusínskeho jazyka a kultúry PU

  • • Ďakovný list jubilantovi V. Jaburovi (prvý zľava) od Rusínskej obrody na Slovensku (ROS) odovzdal jej predseda M. Karaš (tretí zľava) za prítomnosti člena Výkonného výboru ROS P. Mikulu a členky Rozornej rady ROS A. Kuzmiakovej.

    • Ďakovný list jubilantovi V. Jaburovi (prvý zľava) od Rusínskej obrody na Slovensku (ROS) odovzdal jej predseda M. Karaš (tretí zľava) za prítomnosti člena Výkonného výboru ROS P. Mikulu a členky Rozornej rady ROS A. Kuzmiakovej.

  • • Pohľad na časť účastníkov konferencie Dynamické procesy v súčasnej slavistike na Prešovskej univerzite v Prešove na Slovensku.

    • Pohľad na časť účastníkov konferencie Dynamické procesy v súčasnej slavistike na Prešovskej univerzite v Prešove na Slovensku.

3. – 4. novembra 2016 na Ústave rusínskeho jazyka a kultúry PU v Prešove prebiehala medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Dynamické procesy v súčasnej slavistike, ktorá bola venovaná 80-tým narodeninám doc. PhDr. Vasiľa Jabura, CSc. a 20. výročiu založenia lektorátu bulharského jazyka na PU. Podujatie malo bohatý vedecký a kultúrno-spoločenský  program a bolo veľmi dobre zorganizované.

Najmä zahraniční účastníci konferencie boli prijatí už 2. novembra a všetkým bolo venované večerné divadelné predstavenie v DAD. Samotná konferencia bola otvorená na druhý deň a počas doobedňajšieho programu vystúpili viacerí významní hostia, medzi ktorými bola aj  veľvyslankyňa Bulharska na Slovensku Margarita Ganeva. Okrem iného zdôraznila myšlienku o tom, že my Slovania sa máme stále vracať k svojim koreňom, čo je obzvlášť aktuálne v súčasnosti. Túto ideu umocnil asi hodinový dokumentárny film, ktorý so sebou priniesli bulharskí hostia. Filmový dokument bol venovaný  tradíciám Cyrila a Metóda  v Bulharsku a na Slovensku. Tento film by sa veľmi hodil najmä  do našich škôl. V úvodnej časti podujatia vystúpili takisto bývalí bulharskí lektori na PU. Všetkých účastníkov konferencie prijal v mene rektora PU prorektor prof. PhDr. Milan Portík, PhD. K účastníkom  sa prihovorili riaditeľ Centra jazykov a kultúr národnostných menšín prof. PhDr. Peter Káša, CSc., a riaditeľka Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry PU doc. PhDr. Anna Plišková, PhD.  Za Rusínsku obrodu na Slovensku vystúpili jej predseda Ing. Martin Karaš  a Mgr. Anna Kuzmiaková. Práve v jej vystúpení bol veľmi pútavým spôsobom predstavený život a dielo nášho jubilanta. Určite jeho najväčším vkladom do rusínskeho duchovného a kultúrneho života je kodifikácia rusínskeho jazyka, ktorému doc. Jabur venuje podstatnú časť svojho profesionálneho života. Túto skutočnosť ocenili všetci účastníci konferencie. Iste si v začiatkoch zápasu za rusínsky spisovný jazyk náš jubilant nemohol predstaviť, že raz na jeho počesť bude vystupovať  toľko domácich a zahraničných filológov  a medzi nimi bude aj predstaviteľ rusinistiky z Japonska! Jeden z večných zákonov hovorí: Čo zaseješ, to aj zožneš. Doc. V. Jabur a jeho najbližší spolupracovníci zasiali rusínsky jazykový duch veľmi zodpovedne a s veľkým nasadením a teraz žnú najmä úprimné a vďačné slová uznania. Je určitou symbolikou, že kodifikátor rusínskeho jazyka má ten istý deň narodenia ako Ľ. Štúr – 28. október. Aj na tomto mieste sa žiada zaželať nášmu jubilantovi:

Mnohaja lit, blahaja lit,

Dobry vesla, presne pero,

Naj ho tišyt tot naš svit,

Naj mu bude furt veselo.

Na konferencii odzneli príspevky predovšetkým z oblasti rusinistiky, no jednotlivé vystúpenia boli venované aj iným filologickým témam predovšetkým z oblasti slavistiky. Málokedy sa stáva, aby už na začiatku konferencie bol k dispozícii zborník príspevkov, ako to bolo v tomto prípade. O to ľahšie sa bolo možne zoznámiť s jednotlivými témami. Určite si za tento počin zaslúžia uznanie pracovníci Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry. Mnoho úsilia venovala príprave a zdarnému priebehu konferencie PhDr. Kvetoslava Koporová, PhD.

Celý priebeh vedeckého podujatia mal vynikajúcu atmosféru, na čom má veľkú zásluhu prof. PhDr. Júlia Dudášová, DrSc., ktorá bola naozajstnou dušou vedeckej konferencie. Uvedené podujatie sa mohlo realizovať najmä vďaka vedeckému projektu Dynamické procesy v súčasnej jazykovednej slavistike VEGA č. 1/0072/14(2914-2916), ktorého vedúcou riešiteľkou je práve prof. Dudášová.

Hodnoty tvoria ľudia a aj v oblasti rusinistiky a celkového života Rusínov zapálení ľudia vytvorili dielo, ktoré vytvára predpoklady pre rozvoj tejto karpatorusínskej národnosti na Slovensku. V starých múdrych knihách sa píše: Národy sú kvety Zeme. Na podobných vedeckých a kultúrno-spoločenských podujatiach si veľmi živo uvedomujeme, že každý národ je súčasťou veľkej ľudskej kytice.

Prof. PhDr. Jozef SIPKO, PhD.

Script logo