5. 10. 2021: Писмо Русинів Чеськой републікы і їх сімпатізантів вельвисланцёви Україны в Празї

Vaše excelence, pane velvyslanče,

V návaznosti na rozhodnutí XVI Světového kongresu Rusínů a 65. Kongresu Federální unie evropských menšin (FUEN) vyslovujeme, my, představitelé rusínského národa a jeho sympatizantů z České republiky protest proti diskriminaci rusínské menšiny na Ukrajině, který vyvrcholil skandálním zákonem o původních národech Ukrajiny, kde jsou Rusíni zcela ignorováni. Přitom rusínský národ jako svébytná a samostatná entita je uznáván v následujících státech: Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvatsko, Kanada a USA.

K tomu so dovolujeme poukázat na následující historická fakta.

Rusíni jsou autochtonním obyvatelstvem Karpatského oblouku a jsou starší etnikem než např. národy běloruský, ruský a ukrajinský, které se vyvinuly z obyvatelstva staroruského státu, nyní nesprávně označovaného jako Kyjevská Rus. Rusíni navíc jako první z východních Slovanů přijali křesťanství – fundament evropské civilizace. Není ani bez zajímavosti, že území, kde nyní žije značná část rusínské populace (nyní Zakarpatská oblast Ukrajiny), nikdy nebyla součástí ani staroruského státu, ani pozdější carské říše, ale uherského království přes habsburskou monarchii až po Československou republiku, aby se po 2. světové válce stal součástí SSSR. Ovšem Rusíni nežijí zdaleka jen v Zakarpatské oblasti Vašeho stát, nýbrž i v jiných místech.

Ukrajina tak ve vztahu k Rusínům porušuje celou řadu mezinárodních dokumentů.
V prvé řadě poukazujeme na ustanovení čl.1/1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a čl. 1/1 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, kde se výslovně stanoví, že všechny národy mají právo na sebeurčení a na základě tohoto práva si svobodně určí svůj politický statut a svobodně uskutečňují svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj.  

Dále odkazujeme na čl.27/1 mezinárodního paktu o občanských a politických právech, kde se zaručuje v případě existence etnických nebo jazykových menšil právo, aby spolu s ostatními příslušníky menšiny užívali své vlastní kultury a vyznávali a projevovali své vlastní náboženství nebo používali svůj vlastní jazyk.

Takže pokud ukrajinská vláda neuznává Rsíny jako samostatný a svébytný národ, tak i v takovém případě jim musí přiznat práva jako etnické a jazykové menšině.

Dále připomínáme Článek 1 Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin, kde se výslovně praví, že ochrana národnostních menšin a práv a svobod příslušníků těchto menšin tvoří nedílnou část mezinárodní ochrany lidských práv a jako taková spadá do rámce mezinárodní spolupráce.

V této souvislosti ještě pro integritu tohoto protestu připomínáme Evropskou chartu regionálních a menšinových jazyku, kterou taktéž ukrajinský vláda porušuje.

S ohledem na výše uvedené si Vás Vaše Excelence dovolujeme požádat o předání tohoto protestu Vaší vládě.

Kopii tohoto dokumentu zasíláme též ministru zahraničních věcí ČR.

Summa observantia

Ladislav Hafner, člen Světové rady Rusínů 

Ing. Jan Čopík, předseda Společnosti přátel Podkarpatské Rusi

JUDr. Petr Šáda, člen historické komise Světové rady Rusínů

 

Script logo