5. 10. 2018: Веце европейскых фондів на вшелеякы туристичны проєкты

На сайтах польского Міністерства Інвестиций і Розвитку 27 вересня т.р. были поміщены пропозициі зміны до проґраму Interreg Polska-Słowacja 2014-2020, высланы до затверджыня Европейском Комісийом. Пропозициі тыкают побільшыня буджету проґраму о веце як 23 мілийоны евро і дофінансуваня за тоты грошы порєктів з тзв. резервового списку.

Реалізуваня додатковых трансграничных проєктів мало бы причынити ся тісній спілрпацы медже жытелями підкарпатского, малопольского і шлезского воєвідства з пряшівскым і жылиньскым краями.

Польскій віцеміністер Гамрищак деклярує, што – «в просторі сохраніня спадковины маме шансу дофінансувати вшыткого такой 50 трансграничных акций. Так великє чысло высокоякістных плянів доказує, што польско-словацка спілпраца шумні ся розвиват, а пограничний реґіон єст богатий в культурову, історичну і природну дідовизну.»

Спис вшытых проєктів, котры мали бы быти підпорены – за мотузком. Серед інчых найвеце інтересуючыма выдают ся быти EtnoCarpathia – туристично-едукацийний проєкт, якій мали бы реалізувати спільно Стоваришыня Карпатского Еврореґіону і Містецкій Культурний Дім в Пряшові та Окружний Музей в Ряшові, котрого цілю – як пишут – мат быти сохраніня і укріпліня культурной достоменности жыючых на пограничу семох етнічных ґруп* і популяризация знаня про іх культуру і історию. Што єст найвеце чудернацкє до списку споминаных «етнічных ґруп» зарахували Погірян, Лемків, Бойків і населіня днешнього Шариша, Земплина і Спишского Замаґуря на Словациі, якых традициі і обычаі «не сут днес так плеканы як перше». В рамках того проєкту мали бы быти проведены промоцийно-едукацийны акциі як конкурсы на артистичне проєктуваня штоденного ґратя, інспіруваного етноґрафічныма взірцями, варштаты, експозициі, фестівалі народных танців ци науковы конференциі.

Окрем згаданого выше  єдного проєкту будут побудуваны туристичны пути в рамках спілпрацы медже Корчыном і Стропковом і другы – в околицях Снины, якы мали бы пропаґувати лісовы узкы штрекы  (в тым тоту, яка веде з Осадного до Удавы).

Термін «етнічна ґрупа» тыкат ся соспільности яка мат спільну етнічну достоменніст і одкликує ся до спільных культурных, історичных, а што основне нацийональных скушености. В польскым законі про нацийональны і етнічны меншыны Лемкы, якы не ідентифікуют себе, як част Украінців, сут вызнаны як єдна з штырьох етнічных ґруп. Інчы вызнаны законом етнічны ґрупы то Караімы, Циґане і Татаре.

Боґдан ҐАМБАЛЬ, лем.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

 

Script logo