30. 6. 2020: Русины в ефірї...уж 90 років

СНМ – Музей русиньской културы в Пряшові вас позывать на проґрам Русины в ефірі...уж 90 років, котрый буде на дворї музею 9. 7. 2020 о 17:00 год.

Припомянеме собі нелем зачаткы радіового высыланя про Русинів, але і людей, котры з ним сполупрацовали... Єднов з них є перша дама русиньского фолклору  Марька Мачошкова, котра в тім роцї славить тыж округлый жывотный юбілей. Вєдно з нёв прийде заспівати РЕТРО ПУЛЬС і співачкы Світковы. Споминати будуть і артисты ТАД а тїшыти ся можете і на  знамого співака  Штефана Штеця, редактора русиньского высыланя РТВС із Кошіць, котрый в нас наісто розіграть нашы русиньскы струны!!!

Обчерствіня спонзорьскы забезпечує ПИВОВАР ШАРІШ. В припадї злого часу, може быти зміна місця реалізації проґраму... Інформації на тел: 0911 705 799.

* * *
SNM Múzeum rusínskej kultúry v Prešove Vás pozýva na program Rusíni v éteri...už 90 rokov, ktorý sa uskutoční na nádvorí múzea 9.7.2020 o 17:00 hod.

Pripomenieme si nielen začiatky rozhlasového vysielania pre Rusínov, ale aj ľudí, ktorí s ním spolupracovali... Jednou z nich je prvá dáma rusínskeho folklóru Mária Mačošková, ktorá v tomto roku slávi tiež svoje okrúhle životné jubileum. Spolu s ňou príde zaspievať RETRO PUĽS a speváčky Svitkové. Spomínať budú aj herci DAD a tešiť sa môžete aj na vynikajúceho speváka Štefana Šteca, redaktora rusínskeho vysielania RTVS  z Košíc, ktorý v nás určite rozohrá naše rusínske struny!!!

Občerstvenie sponzorsky zabezpečuje PIVOVAR ŠARIŠ. Zmena miesta realizácie, v prípade zlého počasia, je možná... Info na tel: 0911 705 799.

Jana TRUŠČINSKÁ, kultúrno-propagačná manažérka múzea

Script logo