30. 4. 2020: Народностне школство

ONLINE METODICKÉ POMÔCKY PRE UČITEĽOV V OBDOBÍ PRERUŠENÉHO VYUČOVANIA Z DÔVODU OPATRENÍ PROTI ŠÍRENIU KORONAVÍRUSU

Ochrana a podpora rozvoja národnostných menšín je prirodzené poslanie pri formovaní modernej spoločnosti. Národnostné menšiny predstavujú dôležitú súčasť našej spoločnosti s veľkým kultúrnym bohatstvom a dôležitým historickým dedičstvom. Výchova a vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny vytvára podmienky pre rozvoj národnostných menšín v oblasti uchovávania a rozvíjania ich identity, jazyka, kultúry a tradícií.
 

V Slovenskej republike je jedna výchovno-vzdelávacia sústava, ktorej rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou je výchova a vzdelávanie národnostných menšín v materinskom jazyku a výučba ich materinského jazyka, vrátane inštitucionálneho zabezpečenia vzdelávacieho procesu školami a školskými zariadeniami. Nosné zákony v regionálnom školstve sa vzťahujú aj na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám. Ústava Slovenskej republiky v súčinnosti s medzinárodnými dokumentmi vrátane Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov a Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín občanom tvoriacim v Slovenskej republike národnostné alebo etnické menšiny zaručuje okrem iného právo na osvojenie si štátneho jazyka a právo na vzdelanie v ich jazyku.
 

Na tejto stránke sa dozviete informácie, ktoré sa viažu na výchovu a vzdelávanie príslušníkov národnostných menšín. Ide o dokumenty a materiály, ktoré poskytujú pomoc školám a ich zriaďovateľom, ako aj ďalšie užitočné informačné zdroje.
 

  Ochrana detí pred náslím

  Dokumenty a materiály

  Odborná terminológia pre národnostné školstvo

  Zriaďovanie školy alebo školského zariadenia s iným vyučovacím/výchovným jazykom ako slovenským

  Koncepcia rozvoja výučby rusínskeho jazyka v MŠ, ZŠ a SŠ v SR

  Tlačivá

Script logo