3. 11. 2020: Не взяли сьте участь у тестованю?

У смыслї узнесїня влады СР із 28. октобра 2020 про Вас у термінї 2. аж. 8. новембра 2020 (понедїлёк – недїля) в часї од 5:00 до 1:00 наслїдуючого дня платить заказ выходжованя з дому.

 Realizovať môžete len:

·         cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cesta späť

·         cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb  podľa predchádzajúceho bodu pre inú osobu (susedská výpomoc) a cestu späť,

·         cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu a späť,

·         cestu na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,

·         cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,

·         cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,

·         cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,

·         cestu dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a cestu späť,

·         cestu žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy,

·         cestu dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Cesta do práce nie je umožnenáZamestnávatelia aj prevádzkovatelia rôznych prevádzok budú usmernení, aby vyžadovali preukázanie sa certifikátom.

Zákaz vychádzania s výnimkami uvedenými vyššie pre Vás neplatí, ak:

·         máte menej ako 10 rokov,

·         sa viete preukázať negatívnym RT-PCR testom vykonaným od 29. októbra 2020;

·         Váš zdravotný stav alebo kontraindikácie neumožňujú vykonať test na ochorenie COVID-19,

·         bolo Vám diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

·         máte diagnostikovanú závažnú poruchu autistického spektra,

·         máte diagnostikovaný ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

·         ste onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, máte leukopéniu alebo ste v onkologickej liečbe alebo inej liečbe ovplyvňujúcej imunitný systém (napr. biologickej liečbe) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie, alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiologom plánovanej liečby,

·         v čase celoplošného testovania ste v karanténe, ktorú Vám nariadil RÚVZ alebo Váš lekár. 

Zároveň sa musíte vedieť v prípade dotazovania príslušnými zložkami preukázať vyššie uvedené skutočnosti, pre ktoré máte udelenú výnimku a nebude od Vás vyžadovaný certifikát.

Presné znenie uznesenia vlády nájdete na tomto webe: https://rokovania.gov.sk/RVL

Zdroj: Portál Som zodpovedný

Script logo