28.10. 2016: Оdpoveď ministra kultúry SR M. Maďariča na interpeláciu poslankyne NR SR E. Jurinovej podanú 8. septembra 2016 vo veci problematiky národnostných menšín

minister kultúry SR Marek Maďarič

 Bratislava, 28. 9. 2016

Číslo listu: MK-3212/2016-110/1107

Vážená pani poslankyňa,  

 

na základe Vašej písomnej interpelácie z 8. septembra 2016, týkajúcej sa záverov konferencie „Ukrajinci v histórii a kultúre Karpát“ konanej 8. - 9. apríla 2016 v SNM - Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku, si Vám k predneseným otázkam dovoľujem predložiť nasledujúce stanovisko:

K otázke č. 1:

„ Vzhľadom k tomu, že Ministerstvo kultúry, ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky zastrešujúci v rámci svojich kompetencií aj podporu kultúry národnostných menšín, Vás žiadam o informovanie, aké kroky podniknete, aby sa podobné situácie do budúcna nediali, a aby sa ďalej nestávalo, že tí, ktorí majú hájiť záujmy národnostných menšín ich protiústavné napádajú vo svojej podstate?

Dovoľujem si dôrazne upozorniť, že predmetné závery nevydalo Slovenské národné múzeum, ale účastníci konferencie. Slovenské národné múzeum (vedenie Slovenského národného múzea) sa od záverov účastníkov konferencie kategoricky dištancovalo a prešetreniu uvedenej veci venuje náležitú pozornosť. Prijatie opatrení je v kompetencii generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea.

K otázke č. 2:

„Či na základe preverenia skutočností a pokiaľ sa potvrdia, budete situáciu v Múzeu ukrajinskej kultúry riešiť a akým spôsobom? Doteraz neboli v tejto veci urobené žiadne opatrenia na nápravu hore uvedených skutočností.

Na základe podnetu týkajúceho sa obsahu záverov medzinárodnej konferencie „Ukrajinci v histórii a kultúre Karpát“ konanej 8. - 9. apríla 2016 v SNM - Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku, ktorý predniesol 30. mája 2016 na XX. zasadnutí Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „Výbor Rady vlády SR“) jej člen za rusínsku národnostnú menšinu - pán Mgr. Milan Ján Pilip a na základe následne predneseného návrhu členky Výboru Rady vlády SR zastupujúcej Ministerstvo kultúry SR - zrealizovať na pôde Ministerstva kultúry SR stretnutie zástupcov relevantných strán, sekcia kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR poskytla priestor na zorganizovanie spoločného stretnutia za účasti pána Mgr. Milana Jána Pilipa, zástupcov vedenia Slovenského národného múzea a zástupkyne Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.

Spoločné stretnutie sa uskutočnilo 30. júna 2016 na sekcii kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR. V zmysle záverov spoločného stretnutia bolo pánovi Mgr. Milanovi Jánovi Pilipovi listom generálnej riaditeľky sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR z 29. júla 2016 odstúpené stanovisko vedenia Slovenského národného múzea k písomnosti nazvanej Závery zmedzinárodnej vedeckej konferencie „Ukrajinci v histórii a kultúre Karpát“, ktorá bola uverejnená v národnostnej tlači Nove Zytťa a na intemetovej stránke www.ukraiinci.sk. Zároveň bol pán Mgr. Milan Ján Pilip informovaný, že závery účastníkov vedeckej konferencie neboli uverejnené na oficiálnom webovom sídle Slovenského národného múzea, resp. ani inak múzeom publikované, a že Slovenské národné múzeum sa od záverov účastníkov konferencie kategoricky dištancovalo. O stanovisku vedenia Slovenského národného múzea bol zástupkyňou Ministerstva kultúry SR zároveň oboznámený Výbor Rady vlády SR. a to 13. septembra 2016 na jeho XXI. zasadnutí. Dovoľujem si upozorniť, že tvrdenie, ktoré uvádzate vo Vašom liste, že dokument vydala oficiálna štátna inštitúcia, ktorá v ňom verejne hanobí rusínsky národ a podporuje odnárodňovanie, ktoré je Ústavou Slovenskej republiky zakázané“, nezodpovedá skutočnosti. Opätovne zdôrazňujem, že predmetné závery nevydalo Slovenské národné múzeum, ale účastníci konferencie, a že Slovenské národné múzeum sa od záverov účastníkov konferencie kategoricky dištancovalo.

Vážená pani poslankyňa, dovoľujem si Vás ubezpečiť, že Ministerstvo kultúry SR, ako jeden zo subjektov zastrešujúcich zabezpečenie ochrany a podpory práv národnostných menšín, plne rešpektuje práva národnostných menšín a etnických skupín, ktoré sú integrálnou súčasťou systému základných ľudských práv a slobôd, a že aj naďalej si bude plniť úlohy, ktoré mu v tejto oblasti prislúchajú a súvisia s výkonom štátnej správy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, najmä prostredníctvom ôsmych národnostných múzeí, ktoré sú súčasťou organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, Slovenského národného múzea. Ministerstvo kultúry SR bude, tak ako tomu bolo i doteraz, naďalej dbať na vytváranie podmienok potrebných na zabezpečenie odbornej múzejnej dokumentácie vývoja spoločnosti na našom území, ktorej prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou sú aj národnostné a etnické spoločenstvá, ktoré žili a žijú na území Slovenskej republiky.

Vo vzťahu k dotknutému organizačnému útvaru Slovenského národného múzea si dovoľujem uviesť, že SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku na základe svojej špecializácie a odbornej pôsobnosti zabezpečuje múzejnú dokumentáciu materiálnej a duchovnej kultúry ukrajinského etnika na Slovensku. Zabezpečuje získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok, dokladajúcich vývin materiálnej a duchovnej kultúry Ukrajincov v Slovenskej republike. V súlade so svojím poslaním spolupracuje s vedeckými a kultúrnymi inštitúciami doma i v zahraničí. Odborná múzejná dokumentácia dejín a kultúry rusínskeho etnika na Slovensku je realizovaná prostredníctvom SNM - Múzea rusínskej kultúry v Prešove, ktoré sa venuje získavaniu, ochraňovaniu, vedeckému a odbornému spracovaniu a sprístupňovaniu múzejných zbierok dokladajúcich vývin materiálnej a duchovnej kultúry Rusínov v Slovenskej republike. V súlade so svojím poslaním spolupracuje s vedeckými a kultúrnymi inštitúciami doma i v zahraničí.

 

 

 

 

Vážená pani Erika Jurinová

poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky Bratislava

Na vedomie:

Vážený pán Andrej Danko

predseda Národnej rady Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky

Script logo