28. 5. 2020: Новела закона о одкладї заяздів через турістічны канцеларії

Парламент 20. 5. 2020 схвалив новелу закона ч. 170/2018 З. з. о рекреаціях, споєных службах турістічного руху, дакотрых условіях подниканя в турістічнім русї в смыслї пізнїшых предписів. (Позн. ред.: АРК в СР: 28. 5. 2020 тоту новелу закона підписала презідентка СР Зузана Чапутова.) Цїлём новелы є управити поступ вырїшіня резервованых рекреацій, котры турісты не можуть выужыти в наслїдку рештрікцій, што прияла Словакія або іншы країны односно коронавірусу (заперты граніцї, позаставленый меджінародный транспорт, закрыты доволенковы центры і подобно.)
 

Cestovné kancelárie ponúknu zmenu termínu alebo náhradný zájazd

Ak v dôsledku mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu nie je možné poskytnúť cestujúcemu služby cestovného ruchu podľa zmluvy o zájazde, je cestovná kancelária oprávnená cestujúcemu:

  1. navrhnúť zmenu zmluvy o zájazde alebo
  2. oznámiť náhradný zájazd, ak cestujúci neprijme zmenu zmluvy o zájazde.

Cestovná kancelária teda napríklad zákazníkovi, ktorí mal pôvodne rezervovaný zájazd od 1. júna do 7. júna 2020 v Miláne a ten sa z dôvodu mimoriadnej situácie nemôže uskutočniť, môže navrhnúť, že mu namiesto toho poskytne v tom istom čase dovolenku v Tatrách. Ak s tým zákazník nebude súhlasiť, môže mu oznámiť, že mu teda poskytne náhradný zájazd do Milána, ale tento zájazd sa uskutoční až v priebehu roka 2021.

Ak bude cestujúci súhlasiť so zmenou zmluvy o zájazde a cena nového zájazdu bude rozdielna ako suma platieb (záloh) prijatých na základe pôvodnej zmluvy o zájazde, cestujúci a cestovná kancelária si vzájomne vyrovnajú rozdiel medzi cenami zájazdov. Napríklad ak nový zájazd má cenu 500 eur a pôvodný zájazd mal cenu 700 eur zaplatenú celú vopred, cestovná kancelária bude povinná cestujúcemu vrátiť 200 eur. Tento postup sa rovnako vzťahuje aj na situáciu týkajúcu sa náhradného zájazdu, ktorého cena je rozdielna ako suma platieb (záloh) prijatých na základe pôvodnej zmluvy o zájazde.

Kto nemusí súhlasiť ani s náhradným zájazdom

Novela zákona o zájazdoch uvádza aj niekoľko skupín cestujúcich, ktorí aj keď odmietnu zmenu zmluvy o zájazde, majú právo odmietnuť aj náhradný zájazd.

Náhradný zájazd môže odmietnuť cestujúci, ak je:

  1. počas mimoriadnej situácie zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, čo sa preukazuje písomným oznámením jeho zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  2. samostatne zárobkovo činnou osobou alebo jednoosobovou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej bol priznaný finančný príspevok v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní uvedeného príspevku,
  3. osamelým rodičom, ktorému bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní nároku na uvedené ošetrovné a čestným vyhlásením o skutočnosti, že je osamelým rodičom, alebo
  4. osobou tehotnou ku dňu doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, čo sa preukazuje lekárskym potvrdením,
  5. osobou s vekom 65 a viac rokov, čo sa preukazuje dátumom narodenia na občianskom preukaze alebo inom doklade totožnosti.

Títo cestujúci môžu náhradný zájazd odmietnuť písomne, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia cestovnej kancelárie o náhradnom zájazde. Následne im cestovná kancelária najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia odmietnutia náhradného zájazdu vráti všetky platby, ktoré prijala na základe zmluvy o zájazde. Osobitne títo cestujúci nemusia cestovnej kancelárii zaplatiť ani odstupné z dôvodu úplného zrušenia zájazdu.

Čo v prípade, ak náhradný zájazd bude môcť odmietnuť len jeden z účastníkov zájazdu

Bežnou situáciou je, že zmluva o zájazde sa uzatvára s jednou osobou, ale ako cestujúci v nej figuruje viacero osôb. Napríklad rodinnú dovolenku pre štvorčlennú rodinu častokrát dohodne s cestovnou kanceláriou len jeden z rodičov. Čo v prípade, ak osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o zájazde, nesúhlasí so zmenou zájazdu a náhradný zájazd má právo odmietnuť len niektorý z cestujúcich uvedených v zmluve o zájazde?

Ak sa aspoň na jedného cestujúceho uvedeného v zmluve o zájazde vzťahuje možnosť odmietnuť náhradný zájazd, môže cestujúci, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, náhradný zájazd odmietnuť len čiastočne. Musí tak tiež urobiť do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o náhradnom zájazde.

Znamená to, že ak mala štvorčlenná rodina rezervovanú dovolenku v Taliansku, nesúhlasí so zmenou zájazdu a iba jeden z jej členov má podľa novely zákona o zájazdoch právo odmietnuť náhradný zájazd, tak nie je možné odmietnuť dovolenku ako celok pre všetkých členov rodiny. Táto dovolenka môže byť odmietnutá len čiastočne, a to len vo vzťahu k tomu členovi rodiny, ktorý na to spĺňa podmienky. Prípadná vopred zaplatená záloha pripadajúcu na tohto člena rodiny bude vrátená.

Dokedy môže vzniknúť dohoda o náhradnom zájazde a čo ak sa tak nestane

Cestovná kancelária bude povinná dohodnúť sa s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu najneskôr do 31. augusta 2021. Nejde o termín náhradného zájazdu (ten sa môže uskutočniť aj neskôr), ale len o stanovenie lehoty, dokedy sa cestujúci a cestovná kancelária môžu dohodnúť na náhradnom riešení.

Ak sa cestovná kancelária s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu nedohodne do 31. augusta 2021, uplatňuje sa domnienka, že odstúpila od zmluvy o zájazde a je povinná cestujúcemu vrátiť všetky platby (bez uplatnenia odstupného), ktoré prijala na základe zmluvy o zájazde, a to bezodkladne, najneskôr však do 14. septembra 2021. Cestujúci pritom nie je povinný nikomu dokazovať to, prečo sa s cestovnou kanceláriou nedohodol na náhradnom zájazde.

Ak nevznikne na náhradnom zájazde dohoda, zájazd sa zruší a záloha sa cestujúcemu vráti.

V konečnom dôsledku teda platí záver, že ak cestujúci nebude súhlasiť so zmenou zájazdu a ani s náhradným zájazdom, o svoje peniaze zaplatené vopred cestovnej kancelárii nepríde, avšak je možné, že sa k nim dostane s pomerne dlhým časovým odstupom. Tieto opatrenia majú na jednej strane za cieľ nepoškodiť spotrebiteľov a na druhej strane umožniť cestovným kanceláriám prekonať náročné obdobie znížením tlaku na ich peňažné toky aspoň oddialením vracania záloh za dovolenky, ktoré cestovné kancelárie už väčšinou tiež použili na zálohové platby hradené prevádzkovateľom jednotlivých hotelov.

Nové pravidlá sa môžu vzťahovať aj na dovolenky zrušené po 12. marci 2020

Novela zákona o zájazdoch sa v niektorých prípadoch bude vzťahovať aj na zájazdy, u ktorých došlo k ich zrušeniu v čase od 12. marca 2020 do účinnosti novely zákona o zájazdoch. Ak cestujúci alebo cestovná kancelária od zmluvy o zájazde v tomto období odstúpili pre neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti (napríklad kvôli koronavírusu) v cieľovom mieste a cestujúcemu ešte neboli vrátané všetky zálohy za zájazd, bude môcť cestovná kancelária aj tomuto cestujúcemu ponúknuť zmenu zájazdu alebo náhradný zájazd.

Zmenu zájazdu alebo náhradný zájazd bude môcť cestovná kancelária ponúknuť aj tomu cestujúcemu, ktorý v čase od 12. marca 2020 do účinnosti novely zákona o zájazdoch odstúpil od zmluvy o zájazde bezdôvodne a zatiaľ nedošlo k uhradeniu odstupného, ktoré v takomto prípade patrí cestovnej kancelárii.

Riešenie situácie, ak sa zájazd môže uskutočniť, ale cestujúci s tým nesúhlasí

Novela zákona o zájazdoch rieši aj situáciu, keď je aj napriek mimoriadnej situácii z dôvodu ochorenia COVID-19 možné zájazd poskytnúť podľa dohodnutých podmienok, ale cestujúci s poskytnutím zájazdu nesúhlasí. V takomto prípade je cestujúci povinný o tom písomne informovať cestovnú kanceláriu najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu (počas prvých 30 dní odo dňa účinnosti novely zákona o zájazdoch najneskôr 15 dní pred začatím zájazdu). Cestovná kancelária je následne povinná takémuto cestujúcemu do 14 dní zaslať oznámenie o náhradnom zájazde.

Následne sa postupuje ohľadom náhradného zájazdu presne tak, ako to uvádzame vyššie v článku. Znamená to, že cestovná kancelária sa s cestujúcim môže do 31. augusta 2021 dohodnúť na náhradnom zájazde a ak sa tak nestane, tak platí domnienka, že cestovná kancelária odstúpila od zmluvy o zájazde a bude povinná cestujúcemu do 14. septembra 2021 vrátiť všetky ním vopred poskytnuté zálohy (bez uplatnenia odstupného). Avšak v takomto prípade, ak sa cestujúci zo subjektívnych dôvodov nechce zúčastniť zájazdu, nemá právo využiť špecifickú výnimku, na základe ktorej je možné po odmietnutí zájazdu niektorým skupinám cestujúcich vrátiť zaplatené zálohy za zájazdy už do 14 dní od ich odmietnutia.

Zdroj: Mediálny servis Úradu vlády SR.

Script logo