28. 3. 2018: 47. научный семінар карпаторусинiстікы

„Історія є матков мудрости.“ То є знама фраза, котрой основы суть положены таксамо на історічных знанях. Історічну тематіку мав ай 47. научный семінар карпаторусиністікы під назвов "Rutheni", "Dux Ruizorum", "Marchіa Ruthenorum" в середнёвічній Европі, котрый ся одбыв у середу 21. марцa на ректоратї Пряшівской універзіты у Пряшові.

 

Выступаючім быв доц. ПгДр. Іван Міськов, ПгД. з Ужгорода. На семінарї доцент Міськов высвітлёвав, же термін "Rutheni" ся обявлёвав і в документaх западного світа, но не мусив означовати  Русинів в днешнїм розуміню. Термін "Dux Ruizorum", інакше – Княз Рускый, што быв тітул Емеріха, сына угорьского краля Штефана І. Тітул Dux Ruizorum быв звязаный з ґеоґрафічнов областёв "Marchіa Ruthenorum", яка была погранічнов частёв Угорьского кралёвства, но не знаме, де точно ся находила. Суть і теорії, же то была перша русиньска держава, котра была в унїї із Угорьскым кралёвством і служыла на обрану ёго выходных граніць. Лемже дотеперь не маєме точны доказы, же тому так было.

З професіоналной біоґрафії выступаючого, котра была прочітана на семінарї сьме ся могли дізнати, же доцент  Міськов є історіком Закарпатьской академії уменя в Ужгородї. Научный тітут ПгД. здобыв в роцї 2011, на доцента ся габілітовав в роцї 2013. В сучасности чітать лекції з історії Україны, філозофії, політолоґії, релігіёзнавства і шпеціалны історічны дісціпліны як ґенеалоґію, гералдіку, сфраґістіку і нумізматіку. Інтересують го таксамо штудії старых документів а занимать ся ай історіёв середнёвічной Европы. Доцент Міськов є автором понад двадцятёх науковых робот, меджі найвызначнїшы належать: Печатка та герб дворянської родини БаторіПечатки та герби родини Другетів і іншы.

 

Сучастёв семінара была і презентація найновшых публікацій. Меджі презентованыма была публікація Николая Бескида: Пряшівска епархія (Prešov: 2017), котра вышла к 200. юбілею основаня Пряшівской епархії. До Бібліотекы карпаторусиністікы подаровав дакілько публікацій з історічнов і гералдічнов тематіков Мукачова і выступаючій гость. Оголошена была і тема далшого семінара, котрый бы ся мав одбыти в маю. З штудіёв з области русиньской діалектолоґії выступить Мґр. Михал Вашічек, ПгД. із Славяньского інштітуту Чеськой академії наук у Празї.

 

Маріан Гапак,

штудент 1. рочника учітельского штудійного проґраму комбінації: Русиньскый язык і література – iсторія.

Script logo