26. 10. 2020: Хосенне дїло конечнї завершене – по 4 роках приправлена до друку публікація Národnostné menšiny – zoznámme sa

Штатный педаґоґічный інштітут (ШПІ) у Братїславі дав знати, же ся завершила реалізація єдной задачі – публікація „Národnostné menšiny – zoznámme sa“ была опублікована на порталї ШПІ (прикладаме лінк: https://www.statpedu.sk/files/sk/vyskum/publikacna-cinnost/ucebne-texty/narodnostne-mensiny-zoznamme-sa.pdf). Треба подяковати вшыткым, якы брали участь у приправі даной хосенной і дотеперь рарітной публікації. Тота публікація буде додатковым навчалным матеріалом про основны школы.

Slovo na úvod

Publikácia „Národnostné menšiny – zoznámme sa“ je doplnkovým učebným materiálom pre pedagogických zamestnancov v základných školách. Chce pomôcť smerovať žiakov k hlbšiemu spoznávaniu dejín Slovenska aj ako mozaiky národností a kultúr. Môže poslúžiť pri výklade aktuálneho spoločenského diania organizovaného na národnostnom princípe. Publikácia nemá ambície podať kompletné informácie a zodpovedať všetky otázky z histórie obyvateľov dnešného Slovenska. Dôvodom je obsiahlosť a zložitosť problematiky, nehovoriac o tom, že ako jednotlivé národy odpradávna bojovali o svoje prežitie obsadzovaním území, sebauvedomovaním a úsilím o svojbytnosť, tak sa kontroverzne vykladalo právo či krivda. Zámer publikácie bol jednoznačný: v limitovanom rozsahu predostrieť zdokumentované dejinné súvislosti života národnostných menšín na území dnešného Slovenska, aby toto poznanie viedlo k vzájomnému pochopeniu, rešpektovaniu osobitostí a následne k tak veľmi potrebnej jednote. Publikácia ozrejmuje, kedy, odkiaľ a prečo príslušníci jednotlivých národnostných menšín na naše územie prišli, ktoré dôležité či zaujímavé udalosti sa zapísali do ich dejín a následne aj do dejín Slovenska a Slovákov. Približuje tradície a zvyky charakterizujúce ich spoločenskú organizáciu, kultúru a náboženstvo, pomyselným časovým oblúkom spája dávne doby so súčasnosťou a ukazuje cestu, ktorou národnostné menšiny prešli. Použité informácie podáva prehľadne so snahou poskytnúť dostatočný priestor na ich uchopenie. Všeobecnejšia a prierezová úvodná časť by mohla u žiakov prebudiť zvedavosť a záujem o tému. Osudy trinástich národnostných menšín žijúcich na území dnešného Slovenska sú spracované do samostatných kapitol, s výnimkou zaujímavej dohody medzi českou a moravskou menšinou o spoločnom postupe. Preto je v obsahu namiesto trinástich kapitol dvanásť. Každú kapitolu tvoria tri väčšie časti: Z histórie..., Zo súčasnosti a Zvyky a tradície. Najpodstatnejšie informácie ponúkajú hlavné výkladové texty. Inšpiratívne historické doplnky, rôzne pramene, povesti alebo legendy sú v časti O čom rozprávajú... . Životné osudy vplyvných osobností približuje Malá galéria osobností. Význam cudzích, menej známych slov a pojmov vysvetľuje rubrika Do slovníčka. Publikáciu spestrujú motivačné podnety, zaujímavosti a perličky v Bude vás zaujímať. Zdrojom ďalších historických informácií sú rôzne doplňujúce pramene, mapky a portréty, ktoré nemajú iba ilustračnú funkciu. S publikáciou o národnostných menšinách žijúcich na území dnešného Slovenska sa dá pracovať rôzne: vyberať si učivo na spracovanie tém bez ohľadu na poradie, alebo postupovať po jednotlivých stranách, či presnejšie po dvojstranách a vnímať tak životné osudy národnostných menšín na Slovensku ako jeden spoločný príbeh.

Оbsah

Slovo na úvod

Multietnické Slovensko a jeho kultúrna mnohotvárnosť (Ján Botík)

Bulharská národnostná menšina (Emília Hrušíková)

Česká a moravská národnostná menšina (Hana Zelinová, Jana Muráňová)

Chorvátska národnostná menšina (Jozef Klačka)

Maďarská národnostná menšina (Anita Radi)

Nemecká národnostná menšina (Mária Recktenwald, Ondrej Pöss)

Poľská národnostná menšina (Dariusz Žuk-Olszewski)

Ruská národnostná menšina (Viktória Liashuk)

Rusínska národnostná menšina (Anna Plišková)

Rómska národnostná menšina (Agnes Horváthová)

Srbská národnostná menšina (Samuel Jovankovič, Stane Ribič)

Ukrajinská národnostná menšina (Jozef Vook)

Židovská národnostná menšina (Pavol Mešťan)

Realizátori

Kolektív autorov: prof. PhDr. Ján Botík, DrSc., Mgr. Emília Hrušíková, PhDr. Hana Zelinová, Jana Muráňová, PhDr. Jozef Klačka, Mgr. Anita Radi, Mgr. Mária Recktenwald, RNDr. Ondrej Pöss, PhD., Mgr. Dariusz Żuk-Olszewski, doc. Viktoria Liashuk, CSc., doc. PhDr. Anna Plišková, PhD., Mgr. Agnes Horváthová, PhDr. Samuel Jovankovič, Stane Ribič, doc. PaedDr. Jozef Vook, CSc., prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.

Lektori: PhDr. Jozef Facuna, PhD., Ing. Ján Hero, Zuzana Kumanová, PhD., PaedDr. Gyöngyi Ledneczká, PhD., prof. PhDr. René Lužica, ArtD., PhDr. Arne Mann, CSc., PaedDr. Lívia Tímárová

Recenzenti: prof. PhDr. Ján Botík, DrSc., prof. Dr. Paul Robert Magocsi, PhDr. Daniela Kodajová, PhD., doc. Peter Šoltés, PhD. – Historický ústav SAV Mgr. ĽubicaVoľanská, PhD., PhDr. Monika Vrzguľová, CSc. – Ústav etnológie SAV Jazyková korektúra: Mgr. Božena Mizerová, Mgr. Alžbeta Palacková, PhDr. Janka Píšová, PhD.

Grafický dizajn a obálka: Gabriela Némethová, Roman Štefanka.

Vydal: Štátny pedagogický ústav, P. O. BOX 26, Pluhová 8, 830 00 Bratislava.

Počet strán: 132.

Publikácia Národnostné menšiny – zoznámme sa reprezentuje názory autorov jednotlivých kapitol tejto publikácie. Štátny pedagogický ústav nezodpovedá za názory prezentované v tejto publikácii.

Zdroj: Štátny pedagogický ústav v Bratislave.

Script logo