25. 6. 2021: Конечно вышла довгоочекована публікація Правила русиньского правопису з ортоґрафічным і ґрафічным словником

Книжка є барз хосенна про вшыткых, котры ся занимають русиньскым языком актівно або пасівно. Але не стачіть, же цїнна публікація зо своїма 544 сторінками вышла по кількорічній роботї А. Плїшковой, К. Копоровой, В. Ябура і кол., але жебы стала настольнов книжков каждого Русина, тым веце пишучого або чітаючого по русиньскы. Мала бы быти прийнята главно вшыткыма окремыма особами, орґанізаціями, орґанами, інштітуціями або редакціями на Словакії, котрый хоснують русиньскый літературный языкй. Уж перестаньме ся бавити каждый на своїм русиньскім языковім пісочку і возєдиньме ся у поужываню найновшых правил і ортоґрафічного і ґраматічного словників.

Треба іщі додати, же тоту научну публікаціюі єдночасно высокошкольскый учебник выдала Пряшівска універзіта в Пряшові в рамках ґрантового проєкту КЕҐА. А жебы сьме вам приближыли тоту публікацію, публікуєме Вступне слово авторів:

„По 25-ёх роках од кодіфікації русиньского языка на Словакії (1995) выходить третє выданя правил русиньского правопису, котрых інтеґралнов частёв є правописный і ґраматічный словник. Така подоба правил правопису є штандартна про каждый норматівный язык. Правила русиньского правопису на Словакії в такій подобі – як єдна публікація вєдно зо словником – выходять по першый раз.

Першы правила правопису русиньского языка были выданы у звязи з кодіфікаціёв русиньского языка в роцї 1994. Їх подоба і шырша обсягова штруктура выходили з тогдышнёй сітуації, детермінованой абсенціёв на Словакії будьякого учебника ці приручника сучасного русиньского языка. То значіть, же в данім часї (1994) то была перша а зарівно єдина научна публікація, котра была призначена про актівных вжывателїв русиньского літературного языка на Словакії. Выходячі з уведженой сітуації, в першых правилах окрем правописных норм і прінціпів были опублікованы тыж основы фонолоґії, формотворїня і основы сінтаксісу, што не є штандартным при выдаваню публікацій такого характеру. Правописный і ґраматічный словник (1994, 2007) дотеперь все быв выданый як самостатна публікація.

По десятёх роках (в роцї 2005) была выдана публікація Русиньскый язык в зеркалї новых правил про основны і середнї школы з навчанём русиньского языка – де суть уведжены зміны у правилах правопису по десятёх роках, а в роцї 2007 к ним прибывать Русиньска лексіка на основі змін у правилах русиньского языка (Правописный і ґраматічный словник).

Самособов, правила з року 1995 не вырїшили (а ани реално не могли вырїшити) вшыткы проблемы правопису, бо тоты ся обявлёвали лем поступно – в сістематічнім практічнім хоснованю правописной нормы языка в розлічных сферах жывота. Ани другы (коріґованы) правила не были сконціпованы у єднотливых пунктах так, жебы были у языку выявлены дакотры шпеціфікы і історічны явы, котры суть характерны праві про русиньскы діалекты і одлишують їх од сусїднїх діалектів і языків.

Практіка хоснованя русиньского языка іншпіровала кодіфікаторів к далшым змінам, котры бы мали вести к вырїшіню новонастоленых проблемів правопису – сформулованём далшых пунктів у правилах правопису. Также публікація, котру предкладаєме в першім рядї актівным хоснователям русиньского літературного языка на Словакії, поставила сі за цїль доповнити правила русиньского правопису. Выслїдком той роботы є:

Корекція дакотрых уж єствуючіх правил так, жебы были про вжывателїв єднозначнїшы.

Сформулованя правил правопису, якы реґулують недорїшены проблемы правопису єднотливых частей речі.

Доповнїня правил правопису великых букв у властных назвах і корекції лінґвістічной термінолоґії.

 

На основі приятых заключінь языковой комісії, ІРЯК ПУ рекомендовав, жебы про вшыткых выдавателїв русиньскых періодічных і неперіодічных, друкованых і інтернетовых медій зачали нижеуведжены зміны платити од 1. мая 2018 з тым, же прияты зміны будуть зафіксованы в самостатній публікації – Правила русиньского правопису з ортоґрафічным і ґраматічным словником (2019).

Вшыткы зміны суть закомпонованы до єднотливых пунктів правил, з акцептаціёв тых змін є конціпованый таксамо правописный і ґраматічный словник.

Кедьже цїлём приятых корекцій є передовшыткым злїпшыти правописны нормы, можеме предпокладати, же такы зміны прийме русиньска громада, хоснуюча русиньскый язык у своїм професіоналнім жывотї, з порозумлїнём. Віриме, же конціпованы правила правопису вєдно із розшыреным о новы слова правописным і ґраматічным словником припоможуть розвою културы русиньского літературного языка на Словакії.

Script logo