25. 3. 2021: Реконштрукція приземля Музею русиньской културы в Пряшові ся ближыть ку своёму фінале

Реконштрукція приземля нашого музея ся ближыть ку своёму фінале і можеме собі ю доволити вдяка фінанчній дотації із Міністерства културы СР через наше ґенералне директорство Словацького народноіго музея у Братїславі.

Лем шкода, же нам пінязї не выстачать на докінчіня реконштрукції цїлого приземля, нелем ёго правого боку. Но вірю, же скоро докінчіме реконшртукцкію цїлого приземля, на што сьме подали два меншы проєкты на Вызву председу ПСК і Вызву заступительства ПСК. Барз тому віриме, же і председа ПСК, пан Мілан Маєрьскый, і посланцї ПСК за окрес Пряшів підпорять наш музей в намазї докінчіти реконштрукцію холем приземля в єдній із трёх  будов СНМ – Музея русиньской културы в Пряшові. На фотках видно роздїл меджі праввым боком приземля перед докінчінём реконштрукції і ёго лївого боку із зачатов реконштрукціёв.

Prestavba prízemia nášho múzea sa blíži k svojmu finále. Môžeme si ju dovoliť vďaka finančnej podpore z Minsterstva kultúry SR prostredníctvom dotácie z generálneho riaditeľstva SNM. Len škoda, že nám peniaze nevystačia na dokončenie prestavby celého prízemia, nielen jeho pravej strany a chodby. No veríme, že čoskoro dokončíme prestavbu celého prízemia, kvôli čomu sme podali dva menšie projekty reagujúce na Výzvu predsedu PSK a Výzvu zastupiteľstva PSK. Nádejame sa, že aj predseda PSK, pán Milan Majerský, aj poslanci PSK za okres Prešov podporia naše múzeum v úsilí dokončiť prestavbu aspoň prízemia jednej z troch budov SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove. Na fotkách vidno rozdiel pravej strany prízemia pred dokončením prestavby a jeho ľavej strany so začatou prestavbou.

Люба КРАЛЁВА, СНМ – Музей русиньской културы в Пряшові

Script logo