25. 3. 2021: Одбыв ся літературный і вытварный конкурз про дїти 2. ступня ОШ на тему Ілько Сова з Баюсова

Мілы приятелї, в рамках едукачных подїй ініціовала кураторка нашого музея Данка Капралёва у нас в музею літературный і вытварный конкурз про дїти другого ступня ОШ, в якім мали школярї написати роботу на тему Ілько Сова з Баюсова і намалёвати поставічку Ілька Сову, як собі го представлюють они самы.

Запоїла ся до нашого конкурзу, окрем ОШ iз МШ у Радвани над Лабірцём, што нас барз тїшыть, і ОШ на уліцї Важецькій в Пряшові. В понедїлёк (22. 3. 2021) директорка музея Люба Кралёва і кураторка Даньєла Капралёва передали директорцї школы Янї Прухнєровічовій і панови учітелёви Михаловови, котрый запоїв до конкурзу сім дїтей їх школы, діпломы про дїти, ташкы із смішком Федора Віца і подякованя за запоїня школы до нашого конкурзу. Віриме, же одтеперь вже на пряшівскій Основній школї на уліцї Важецькій не забудуть на наш музей і прийдуть ся попозерати учітелї і їх школярї на нашы новы выставы і културны проґрамы.

Milí priatelia, v rámci edukačných aktivít inicovala kurátorka nášho múzea Danka Kapraľová u nás v múzeu literárnu a výtvarnú súťaž pre deti na druhom stupni ZŠ. Žiaci mali napísať slohovú prácu na tému Iľko Sova z Bajusova alebo nakresliť vymyslenú postavičku Iľka Sovu, ako si ju predstavujú oni sami. Do súťaže sa zapojila , čo nás veľmi teší, okrem ZŠ s MŠ v Radvania nad Laborcom, aj ZŠ na ulici Važeckej v Prešove. V pondelok, riaditeľka múzea, Ľuba Kráľová, a kurátorka, Daniela Kapraľová, odovzdali pani riaditeľke školy, Jane Pruchnerovičovej, a pánovi učiteľovi Michalovovi, ktorý zapojil do súťaže 7 svojich žiakov, diplomy pre deti, plátené tašky s karikatúrou Fedora Vica a poďakovanie škole za jej zapojenie sa do našej literárnej i výtvarnej súťaže. Verím, že odteraz už na prešovskej ZŠ na ul. Važecká nezabudnú na naše múzeum a prídu sa pozrieť aj učitelia, aj ich žiaci na naše nové výstavy a kultúrne programy.

Люба КРАЛЁВА, СНМ – Музей русиньской културы в Пряшові

Script logo