23. 2. 2021: Підпорьте петіцію, жебы подмінков презечного навчаня не было тестованя

Ako ste si určite všimli, už 2 týždne, teda od 8. 2. 2021, sú otvorené materské školy, prvý stupeň základných škôl a maturitný ročník stredných škôl.

Účasť detí na vyučovaní má však jeden veľký háčik. U menších detí musia ich rodičia každý týždeň predkladať negatívny test na COVID-19, u maturantov má okrem rodiča túto povinnosť aj žiak.

Aktuálna situácia s testovaním rodičov a detí

Na túto tému bolo publikovaných mnoho výziev a článkov. Je totiž v príkrom rozpore s ústavou a zákonmi podmieňovať ústavou garantované právo detí na vzdelanie vynúteným invazívnym lekárskym zákrokom, akým bez pochýb je aj antigénový test na COVID-19 výterom z nosohltana.

Písali sme o tom aj my v článku, kde občianske združenie Lekár pre pacienta vyzývalo vládu a ministerstvo školstva, aby namiesto invazívnych testov zadovážilo neinvazívne bezkontaktné testy zo slín. Ich cena je približne rovnaká a dokonca majú vyššiu presnosť než testy z nosohltana.

Podmieňovať prístup k vzdelaniu akýmkoľvek testovaním je stále protizákonné, no mnohí by takéto riešenie považovali za schodný kompromis, s ktorým by súhlasila aj väčšina rodičov.

Bohužiaľ, do dnešného dňa sa tak nestalo. Od rodičov a detí sa stále vyžaduje, aby sa podrobili hlbokým invazívnym výterom z nosohltana.

Čoskoro by sa mali otvárať aj stredné školy a druhé stupne základných škôl a hrozí, že táto nezákonná povinnosť kladená na rodičov a ich deti sa rozšíri aj na nich. Ministerstvo školstva síce hovorí o „diskusiách“ ohľadne kloktacích testoch a plytkých výteroch z nosa, no o tom „diskutovali“ už aj pred mesiacom a doteraz z toho nič nebolo.

Navyše, kloktacie i plytké nosové testy sú stále pomerne invazívne a mnohí rodičia a ich deti môžu mať aj s nimi problém.

Nedávno vznikla petícia iniciovaná rodičmi, lekármi a odborníkmi, ktorí vyzývajú vládu a ministerstvá k zrušeniu tejto šialenej povinnosti každotýždenného špárania sa v nosoch.

Nielenže je takéto pravidelné špáranie v nosoch nepríjemné a ponižujúce, ale môže to aj ohroziť zdravie ľudí poškodením sliznice nosa. Účasť na hromadných testovaniach má dokonca potenciál prispieť k prenosu infekcie COVID-19.

Preto by sme vás chceli poprosiť, aby ste podpísali online petíciu vyzývajúcu k zastaveniu tohto teroru na rodičoch a deťoch (a vlastne aj na učiteľoch, lebo aj oni majú túto povinnosť sa každý týždeň testovať).

Urobiť tak môžete tu: https://www.peticie.com/peticia_k_otvorenemu_listu_k_podmieovaniu_uasti_iaka_na_prezennej_vyube_podrobenim_sa_testu_na_covid_19

Poznámka: Po vyplnení údajov v petícii vám príde email, v ktorom bude odkaz na potvrdenie vašej účasti. Nezabudnite preto prosím na uvedený odkaz kliknúť, až potom sa váš hlas započíta.

V ďalšej časti článku uvádzame text petície, ktorý inak nájdete aj priamo na stránke, kde sa petícia podpisuje.

 

Petícia k otvorenému listu k podmieňovaniu účasti žiaka na prezenčnej výučbe podrobením sa testu na COVID-19

“Školská dochádzka je nielen ústavnou povinnosťou, ale aj ústavným právom dieťaťa. Výučba má prebiehať prezenčnou formou v školách bez ďalších podmienok.”

Vážená pani prezidentka SR, členovia vlády Slovenskej republiky!

Na prvom mieste treba uviesť, že testovanie vhodnými testami na prítomnosť vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19, je spravidla užitočná a dobrá vec, napr. v prípade chorej osoby s príznakmi respiračnej infekcie.

V mnohých prípadoch sa však boj proti vírusu vymkol spod kontroly akéhokoľvek rozumného diskurzu. Dokonca sa stal nástrojom na manipuláciu, vydieranie a podmieňovanie riadneho života nás občanov. Tentokrát sú rukojemníkmi deti, ich rodičia a učitelia.

Testovanie antigénovými testami (ktoré ani lekári neodporúčajú používať plošne v prípade zdravých a bezpríznakových ľudí) je podmienka stanovená hlavným hygienikom a ministrom školstva ako nevyhnutná pre nástup na prezenčnú výučbu.

Rozhodli sme sa napísať tento otvorený list, pretože právo na ľudskú dôstojnosť a na zabránenie ponižujúceho alebo neľudského zaobchádzania je jedno zo základných ľudských práv, ktoré dokonca nie je možné obmedziť ani v prípade núdzového stavu (článok 3 a 15 Európskeho dohovoru o ľudských právach).

Sme toho názoru, aby v našom štáte bola zachovaná demokracia, právo na iný názor (pluralitu), slobodné rozhodnutie a slobodnú vôľu občanov, pretože v Slovenskej republike ide v súčasnosti v súvislosti s opatreniami proti COVIDU-19 skôr už o štátny bossing.

“Podmieňovanie účasti na školskom vyučovaní v školách preukázaním výsledku testu Covid-19 nemá oporu v platných zákonoch, ktoré majú prednosť pred vyhláškami či inými rezortnými opatreniami alebo nariaďovaniami škôl či ich zriaďovateľov.

Školská dochádzka je nielen ústavnou povinnosťou, ale aj ústavným právom dieťaťa.

Žiaden zákon nedovoľuje dieťa diskriminovať a vylúčiť ho z vyučovania formou prezenčnej výučby v škole len z toho dôvodu, že sa nepodrobil testu na zistenie Covid 19. Vyzývame ministra školstva, vedy, výskumu a športu, aby urýchlene prijal opatrenia na návrat detí do školy tak, aby sa výučba všetkých detí realizovala prezenčnou formou v školách bez ďalších podmienok.”

Právo na vzdelanie je jedno zo základných ľudských práv. Je chránené nielen ustanovením článku 2 Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o ľudských právach, ale aj článku 42 Ústavy SR. Toto základné ľudské právo je ďalej špecifikované najmä v školskom zákone 245/2008 Z. z.

Tento list nie je právnou analýzou, ani ňou nemá byť, je skôr úprimnou spoveďou tej časti obyvateľstva Slovenskej republiky, ktorá má vážne obavy o zdravý a spravodlivý život občanov v tomto štáte a najmä o zdravý telesný i duševný vývin mladej generácie.

Štát prestal plniť funkcie štátu a prestal nás chrániť. Štát nás prenasleduje, terorizuje a vynucuje si na nás plnenie absurdných povinností a navyše nedemokratickým spôsobom (povinné testovanie zdravých ľudí, nosenie rúška v exteriéri, najdlhšie zatvorené školy v rámci Európy, právne vágne predlžovaný núdzový stav, atď.) v tejto už aj tak náročnej dobe.

V tejto chvíli sme stále v práve, ale zajtra to tak nemusí byť, pretože sa aktuálne rokuje o schválení zmien Ústavy SR, ktoré môžu spôsobiť nástup totality.

Na záver dodávame, že k testovaniu na COVID-19 nie je možné nikoho nútiť, nie je povinné a vyžaduje informovaný súhlas testovaného (paragraf 4 ods. 4 zák. 576/2004 Z.z.) Testovanie detí vyžaduje súhlas rodiča.

My, dole podpísaní žiadame okamžité bezodkladné otvorenie všetkých škôl bez akýchkoľvek podmienok testovania žiakov, rodičov a zamestnancov školy prípadne ďalších podmienok, ktoré by boli v rozpore s ľudskými právami.

Navrhujeme riadiť sa semaforom, pred začatím prezenčnej výuky podpísaním Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti žiaka alebo zamestnanca školy, tak ako to platilo v septembri 2020. (Ak je žiak alebo zamestnanec infekčný, ostane doma a riadi sa pokynmi lekára /RÚVZ).

Dištančné vzdelávanie je pre spoločné dobro všetkých detí len dočasným riešením, no z dlhodobého hľadiska je nevyhovujúce a vytvára priestor pre obrovské škody na mentálnom a emočnom zdraví tejto generácie detí. Žiadame to ako bežní rodičia, ako pedagógovia a tiež slovenská odborná verejnosť.

Dovoľujeme si zdôrazniť, že nesúhlasíme s touto deštrukciou slovenskej demokracie a využívame svoje občianske právo a zároveň svoju občiansku povinnosť vyjadriť sa k týmto skutočnostiam demokratickým a slušným spôsobom a zároveň vyjadriť dôrazný nesúhlas s rozhodnutiami kompetentných osôb a orgánov k podmienkam nástupu žiakov do škôl.

Zároveň vyjadrujeme hlboké sklamanie s krokmi našej politickej reprezentácie, ktorá pôsobí k relevantne významnej skupine občanov kontraproduktívne vo vzťahu k podpore politiky tejto reprezentácie.

V súvislosti s uvedenými skutočnosťami očakávame od všetkých ľudí a orgánov zainteresovaných na súčasnom deštrukčnom stave nielen vzdelávania ale aj demokracie a občianskej spoločnosti prehodnotenie svojich rozhodnutí a žiadame ich o skutočne demokratické, odborné a slušne proklamované rozhodnutia, ktoré občanov upokoja a skutočne budú v ich prospech a nie – ako to občania vnímajú – v prospech úzkej skupiny politikov.

Tento otvorený list posielame pani prezidentke a členom vlády.

Hlavní signatári:

Mgr. Adriana Kráľová – rodič s pedagogickým vzdelaním, Liptovský Hrádok
MUDr. Lucia Nemašíková – ORL lekár, Galanta
MUDr. Miroslav Šnapko – lekár kožná ambulancia, Nová Dubnica
Mgr. Lucia Pospíšilová – učiteľka gymnázium, Poprad
Mgr. Martina Banská – učiteľka ZŠ, Lučenec
Mgr. Marta Madudová – učiteľka ZŠ, Spišská Nová Ves
Mgr. Andrea Behanová – učiteľka ZŠ, Dubnica nad Váhom
Mgr. Jana Chudá, učiteľka ZUŠ, Handlová
Mgr. Jana Bušfyová – učiteľka MŠ, Krasňany
Mgr. Desana Hámorová – učiteľka SOŠT, Poprad
Mgr. Alexandra Pavlovská – učiteľka ZUŠ, Stará Ľubovňa
Mgr. Ivana Berilová – učiteľka ZUŠ, Stará Ľubovňa
Zlatica Šatková – učiteľka ZUŠ, Nemšová
Miroslava Movsisyan – pedagóg na MD, Stará Ľubovňa
Mgr. Mária Stieranková – rodič s pedagogickým vzdelaním, Prešov
Denisa Majdiak Janťáková – zdravotná sestra, Liptovský Hrádok
Dana Trégerová – rodič, Liptovský Hrádok
Ing. Jana Lackovičová, PhD. – učiteľka ZŠ, Dobrá Voda
Mgr. Lucia Peťková – učiteľka ZUŠ, Dubnica nad Váhom
Mgr. Gabriela Chladná – učiteľka na MD, Košice
Mgr. Lenka Rothová – učiteľka na MD, Východná
Branislav Zuzík – rodič, Žilina
Ines Repová – zdravotný asistent, čelustná ortopédia, Trstené
Mgr. Katarína Grenčíková – učiteľka, Kladno
Mgr. Ján Spirčák, učiteľ, ZŠ, Podolínec

Predseda petičného výboru :

Mgr. Adriana Kráľová, ČSA 405/69, Liptovský Hrádok 03301

Petičný výbor:

MUDr. Lucia Nemašíková, Horné Saliby 1259, Horné Saliby 92503
MUDr. Miroslav Šnapko, SNP 70/30, Nová Dubnica 01851

Zdroj: peticie.com, spracoval: Badatel.net

Script logo