20. 6. 2016: Možnosti štúdia v akademickom roku 2016/2017, 2. kolo podávania prihlášok

Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU v Prešove
Ul. 17. novembra 15, 080 78 Prešov, tel.: 051/756 31 20,  051/756 31 89
e-mail: andrea.culkova@unipo.sk; urjk@unipo.sk
http://www.unipo.sk/9031

Študijný program: Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
Študijný odbor: 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1., 2.
Dĺžka štúdia v rokoch: 1. stupeň – 3 roky, 2. stupeň – 2 roky
Metóda štúdia: prezenčná
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: 1. stupeň – Bc. (bakalár), 2. stupeň – Mgr. (magister)

Predpokladaný počet uchádzačov: 1. stupeň – 10
                                                            2. stupeň – 10

Termín podania prihlášky do: 31. 8. 2016
 

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 34,- €. 
IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503 
Variabilný symbol:     1780 
Konštantný symbol:   0308

Cudzinci:                 
Platobná inštitúcia:  
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava 

 

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503 
BIC (SWIFT CODE): SPSRSKBA

Adresa na zaslanie poplatku: Prešovská univerzita v Prešove
Ekonomický útvar
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov

Adresa na zaslanie prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove
                                                  Ústav rusínskeho jazyka a kultúry
                                                  Ul. 17. novembra 15
                                                  080 01 Prešov

Študijný program učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) sa realizuje ako medzifakultné štúdium.

V akademickom roku 2016/2017 Prešovská univerzita v Prešove ponúka možnosť štúdia rusínskeho jazyka a literatúry ako medzifakultné  štúdium:

 • s Fakultou humanitných a prírodných vied v nasledujúcich kombináciách:           
 • rusínsky jazyk a literatúra – ekológia              
 • rusínsky jazyk a literatúra – fyzika         
 • rusínsky jazyk a literatúra – geografia             
 • rusínsky jazyk a literatúra – hudobné umenie
 • rusínsky jazyk a literatúra – matematika         
 • rusínsky jazyk a literatúra – pedagogika
 • rusínsky jazyk a literatúra – technická výchova       
 • s Filozofickou fakultou v nasledujúcich kombináciách:
 • rusínsky jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra
 • rusínsky jazyk a literatúra – dejepis
 • rusínsky jazyk a literatúra – estetika
 • rusínsky jazyk a literatúra – etická výchova
 • rusínsky jazyk a literatúra – filozofia
 • rusínsky jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
 • rusínsky jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra
 • rusínsky jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
 • rusínsky jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra
 • s Fakultou športu v nasledujúcej kombinácii:
 • rusínsky jazyk a literatúra – telesná výchova
 • s Ústavom maďarského jazyka a kultúry v nasledujúcej kombinácii:
 • rusínsky jazyk a literatúra – maďarský jazyk a literatúra

 

Script logo