2. 11. 2019: Перша іматрікулація першачіків основной школы / Prvá imatrikulácia prváčikov základnej školy

  • • Фотоґрафія на памятку з акту іматрікулації першаків у Споєній школї у Свіднику / Fotografia na pamiatku z aktu imatrikulácie prvákov Spojenej školy vo Svidníku.

    • Фотоґрафія на памятку з акту іматрікулації першаків у Споєній школї у Свіднику / Fotografia na pamiatku z aktu imatrikulácie prvákov Spojenej školy vo Svidníku.

24. октобра 2019 єм взяла участь на мілій події, а то на іматрікулації першачіків Споєной школы у Свіднику. В тій школї од школьского року 2019/2020 завело ся навчаня русиньского языка до рядного навчалного процесу.

Кедь мі панї директорка, РНДр. Марія Макутова, зателефоновала, же в їх школї родічі вшыткых 22 першачіків пригласили на навчаня русиньского языка і 12 пятаків на ІІ. ступнї той школы ся тыж зачне учіти русиньскый язык у ряднім навчалнім процесї, так мі выпали з очей слызы радости. Бодай бы так приступали і ініціовали таке навчаня вшыткы директоры і директоркы основных школ у Свіднику, але і в Меджілабірцях, Снинї, Старій Любовнї, Бардеёві ці Гуменнім. Бо у вшыткых тых містах жыють Русины, лем зряджователї основных школ, а то міста і директоры тых школ не пересвідчують на навчаня русиньского языка мілым, але рїшучім способом родічів школярів, як панї директорка Макутова.

А потїшыло ня і то, же родічї были согласны і купили своїм дїтём першу книжку обчаньского здружіня Кольсочка-Kolíska, а то є Русиньскый язык про найменшых авторів Крістіны Варшовой, Марека Ґая, Марії Ясиковой і Яна Гриба. Няй ся нашым учітелькам і їх шыковным школярям добре учіть з нашой книжкы русиньскый язык.

х х х

Dňa 24. 10. 2019 som sa zúčastnila milej slávnosti imatrikulácie prváčikov na Spojenej škole vo Svidníku. Na tejto škole sa od šk. roku 20109/2020 zavádza vyučovanie rusínskeho jazyka do riadneho vyučovacieho procesu.

Keď mi pani riaditeľka, RNDr. Mária Makutová, zavolala, že na ich škole všetkých 22 prváčikov nahlásili rodičia na rusínsky jazyk a 12 piatakov sa taktiež začne učiť rusínsky jazyk v riadnom vyučovacom procese, tak mi vyhŕkli slzy do očí. Bodaj by takto pristupovali a iniciovali rodičov аj riaditelia všetkých základných škôl vo Svidníku, ale aj v Medzilaborciach, Snine, Starej Ľubovne, Bardejove či v Humennom. Lebo vo všetkých týchto mestách žijú Rusíni, len zriaďovatelia základných škôl, teda mestá a riaditelia či riaditeľky škôl, nepresviedčajú takým milým, no presvedčivým spôsobom, ako to urobila pani riaditeľka Makutová.

A potešilo ma ай то, že rodičia súhlasili a kúpili svojim deťom prvú knihu OZ Kolysočka-Kolíska, t. j. Rusínsky jazyk pre najmenších autorov Kristíny Varšovej, Mareka Gaja, Márie Jasikovej a Jána Hriba. Nech sa paniam učiteľkám, aj ich šikovným žiačikom dobre učí z našej knihy rusínsky jazyk.

PhDr. Ľuba KRÁĽOVÁ, PhD., koordinatorka vyučovania rusínskeho jazyka vo večerných materských a základnych školách

Script logo