18. 5. 2020: Карантенны рештрікції

Платность наряджіня од: 18. мая 2020, 7:00 год.

Платность наряджіня до: одволаня

З діючостёв од 18. мая 2020 од 7:00 рано платить Рештрікція (Opatrenie), котра многым ґрупам людей уможнить припутовати на Словакію із заграніча без потребы повинной штатной 14-днёвой карантены.

 

Upozornenie

Povinná štátna karanténa naďalej platí pre všetkých, ktorí pricestujú na Slovensko (táto povinnosť platí aj pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti) a nevzťahuje sa na nich toto Opatrenie.

V texte nižšie nájdete informácie o tom, či sa na Vás výnimky z povinnej štátnej karantény vzťahujú.

Toto opatrenie je pomerne rozsiahle, použite CTRL+F pre rýchlejšie vyhľadávanie.

Kto nemusí isť do karantény (bez preukazovania sa negatívnym testom)?

Do štátnej karantény pri vstupe na územie Slovenskej republiky nemusia ísť niektoré skupiny ľudí a profesií a nemusia sa preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Nemusia ani svoj vstup na Slovensko nahlásiť svojmu lekárovi. Povinná karanténa sa teda nevzťahuje na:

 • vodičov nákladnej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej doprave;
 • tieto osoby, ktoré prekračujú hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy za účelom presunu do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky (PDF, 1 MB) alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdnýchpruhov (Green Lanes);
 • vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky vykonávajúcich prevoz orgánov určených na transplantáciu, krvi a krvných náhrad;
 • zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia;
 • po odsúhlasení žiadosti Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym, (potrebné podať 48 hodín pred vycestovaním alebo vstupom na Slovensko);
 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvom obrany Slovenskej republiky na tranzit príslušníkov policajných zborov prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a príslušníkov ozbrojených síl a NATO,
 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vykonanie tranzitu štátnych príslušníkov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov navracajúcich sa do domovskej krajiny a prechádzajúcich územím Slovenskej republiky bez zastavenia a na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky na základe žiadosti orgánov činných v trestnom konaní;
 • osoby požívajúce diplomatické výsady a imunitu,
 • po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na zamestnancov medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií Európskej únie, ktorí majú na území Slovenskej republiky miesto výkonu práce a ich rodinných príslušníkov;
 • poslancov Európskeho parlamentu zvolených v Slovenskej republike a ich rodinných príslušníkov,
 • osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení dočasného vyslania v cudzine spolu s ich rodinnými príslušníkmi;
 • osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom; osoba, ktorá takto vstupuje na územie Slovenskej republiky je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky z dôvodu uvedeného v tomto bode;
 • po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej techniky, posádky poľnohospodárskej techniky a ich sprievod v období od 01.06.2020 do 30.10.2020.

Pracovníci v nákladnej, leteckej, lodnej a železničnej doprave musia pri manipulácii s tovarom používať ochranné rukavice a dezinfekčné prostriedky. Taktiež musia obmedziť kontakt s osobami v zahraničí a mať gumené rukavice vo vozidle. Pre zamestnancov v železničnej doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie. Bez potvrdenia im hrozí domáca karanténa!

Členom posádky lietadla a iným členom leteckého personálu, ktorých výkon
činnosti je nevyhnutný na vykonanie letov lietadiel s miestom vzletu na území iného štátu a miestom pristátia na území SR na ktoré sa nevzťahuje zákaz vykonávania určených civilných letov, sa nariaďuje dodržiavať protiepidemické opatrenia stanovené Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Zamestnanci pohrebných služieb musia pri práci používať respirátory FFP2/FFP3, maximálne obmedziť priamy kontakt s osobami v zahraničí a mať vo vozidle gumenné rukavice a dezifekčné prostriedky.

Vodiči a posádky zdravotnej služby musia pacienta transportovať výlučne vozidlom, ktoré má oddelený priestor pre pacienta, používať osobné ochranné pracovné pomôcky (respirátory FFP2 / FFP3, ochranné okuliare, rukavice) a používať dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.

 

Upozornenie

Ak máte akékoľvek príznaky respiračného ochorenia, bezodkladne to oznámte telefonicky svojmu všeobecnému lekárovi. Ak nemáte lekára na Slovensku, volajte na linku 112.

Prečítajte si plné znenie Opatrenia ohľadne štátnej karantény zo dňa 15. mája 2020 (PDF, 140 kB). Toto opratrenie zároveň ruší pôvodné Opatrenie ohľadne štátnej karantény zo dňa 29. apríla 2020 (PDF, 128 kB).

Hlavná stránka korona.gov.sk

Internetová stránka BETA, link: korona.gov.sk

 

Script logo