18. 4. 2021: Нова выставка в Музею русиньской културы в Пряшові

Мірослав ЖОЛОБАНІЧ (*1991, Кошіцї ) є абсолвентом Высокой школы вытварных умeнь в Братїславі, катедры ґрафікы і іншых медій, ательєру вольной і фаребной ґрафікы. Моментално є інтерным докторандом на даній катедрї (школитель проф. Роберт Янковіч, акад. мал.) Жыє і творить в Братїславі.

Авторьска выстава візуалного умелця наймолодшой ґенерації, якый мать русиньске корїня, представлять серію документів, якы надвязують на довгодобе баданя месіанізму в сучаснім уменю. Бадать перениканя російского месіанізму, самовыданя і выходной спірітуаліты з початку 20.стороча із сучаснов практіков візуалного творцю – отворять темы чістой контенплації, жертвы, патосу, предестінації.

* * *

Miroslav ŽOLOBANIČ (*1991, Košice) je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, katedra Grafiky a iných médií, ateliér Voľnej a farebnej grafiky, momentálne je interným doktorandom na danej katedre (školiteľ prof. Róbert Jančovič, akad. mal.) Žije a tvorí v Bratislave.

Autorská výstava vizuálneho umelca najmladšej generácie, ktorý má rusínske korene, predstaví sériu objektov, ktoré nadväzujú na dlhodobý výskum mesianizmu v súčasnom umení. Skúma prieniky ruského mesianizmu, sebavydania a východnej spirituality zo začiatku 20. storočia so súčasnou praxou vizuálneho tvorcu – otvára témy čistej kontenplacie, obete, pátosu, predestinácie.

СНМ – Музей русиньской културы в Пряшові / SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove

Script logo