16. 5. 2020: Общі рештрікції про навщівы паціентів або допровод паціентів без підозрїня з хвороты COVID-19

Днём 7. 3. 2020 аж до одволаня было в платности рїшіня Уряду верейного здравотництва в подобі opatreniaкотре приказовало тым, якы забезпечують здравотну старостливость, забезпечіти:

 • zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach,
 • dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim na všetkých oddeleniach a prísnu bariérovú ošetrovateľskú techniku u pacientov podozrivých z ochorenia COVID-19 a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia.

Rovnako aj verejní a súkromní poskytovatelia sociálnych služieb zakázali návštevy klientov.

Upozornenie

Aj naďalej platí všeobecný zákaz návštev v lôžkových zdravotníckych zariadeniach. Avšak dňom 11. 5. 2020 môžu nemocnice povoliť výnimky zo zákazu návštev. 

Okolnosti, za ktorých je možné udeliť výnimku pri návšteve:

 1. DOSPELÉHO PACIENTA na lôžkovom oddelení: 
  • návštevu pacienta v terminálnom štádiu ochorenia je povolená návšteva súčasne dvoma blízkymi osobami, 
  • návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich  pre vysluhovanie sviatostí, 
  • jeden sprievod pri pôrode a popôrodnej starostlivosti, 
  • jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice,
  • jedna osoba u pacienta s poruchami duševného zdravia, ako je demencia, porucha učenia alebo autizmus (ak by neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti osoby),
  • s psychickými ochoreniami podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať na výsledky liečebného procesu, 
  • návšteva pacienta v umelom spánku na OAIM v prípade, ak z liečebného hľadiska je táto návšteva indikovaná (napr. stavy po ťažkých traumatických poraneniach, coma vigile a pod.).
 2.  DETSKÉHO PACIENTA na lôžkovom oddelení: 
  • sprievod detského pacienta, 
  • návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými vrátane iných detí žijúcich s rodičmi v spoločnej domácnosti (bez príznakov respiračnej a/alebo gastrointestinálnej infekcie).
 3. NOVORODENECKÉHO oddelenia / PôRODNICE:
  • minimalizovať návštevy na jednu až dve osoby, rodičov (novorodenca by mala navštevovať opakovane len jedna a tá istá osoba),
  • je povolená jedna sprevádzajúca osoba pri pôrode a počas pobytu matky v nemocnici za splnenia definovaných podmienok,
  • dodržiavať všeobecné opatrenia pre návštevy a sprievody (triedenie, hygiena rúk a použitie OOP).

 

Upozornenie

Novorodenecké oddelenie posudzuje podmienky, za ktorých bude možné udeľovať výnimky pre návštevy a podmienky prítomnosti rodičov počas celého dňa. Od rodičov sa vyžaduje prísne dodržiavanie stanovených podmienok. Na rodičov by sa nemalo pozerať ako na návštevy a akékoľvek rodičovské obmedzenia by mali byť prijímané len v čase významného rizika šírenia vírusu.

Aké podmienky platia pre sprevádzajúcu osobu pri pôrode a počas pobytu matky v nemocnici:

 1. negatívna epidemiologická anamnéza na COVID-19 a neprítomnosť príznakov akútnej infekcie dýchacích ciest, v prípade indikácie lekára aj vyšetrenie na dôkaz vírusovej RNA s negatívnym výsledkom,
 2. používanie osobných ochranných pomôcok (OOP): chirurgické rúško, jednorazový plášť, adekvátna hygiena rúk (umývanie mydlom a tečúcou vodou, dezinfekcia alkoholovým dezinfekčným roztokom) a ďalšie opatrenia podľa nariadenia nemocnice, 
 3. zaevidovanie do zoznamu návštev/knihy sprievodov pri pôrode, 
 4. osoba sa zdržiava výlučne v izbe určenej pre pobyt v zariadení a minimalizuje pohyb na oddelení a v ústavnom zdravotníckom zariadení. Výnimkou je návšteva dieťaťa na jednotke intenzívnej starostlivosti o novorodencov za dodržania stanovených preventívnych opatrení.

4. Pacient v AMBULANTNEJ STAROSTLIVOSTI, v JEDNODŇOVOM ZARIADENÍ a v ONKOLOGICKOM CENTRE:

 • jedna sprevádzajúca osoba v prípade uľahčenia starostlivosti, jednodňová chirurgia a pod., 
 • v onkologických centrách, dialyzačných a reumatologických centrách vrátane ambulantného podávania biologickej liečby z rôznych indikácií, kde sa poskytuje starostlivosť imunokompromitovaným pacientom, je prítomnosť sprievodnej osoby zakázaná, sprievodná osoba môže čakať v aute alebo na určenom mieste (podľa pokynov v danej nemocnici). 

5. ZDRAVOTNÍCKEHO zariadenia a ZDRAVOTNÍKOV / PRACOVNÍKOV pracujúcich v zdravotníckych zariadeniach:

 • prítomnosť psycho-sociálneho a duchovného koordinátora (člena Národného krízového klinického tímu) u zasiahnutého zdravotníckeho pracovníka, iného pracovníka pracujúceho v zdravotníctve alebo pacienta z indikácie zdravotného personálu v príslušnom zdravotníckom zariadení (napr. traumou, vrátane smrti alebo v akútnej potrebe manažmentu stresu a pod.).

OBMEDZENIA platné pre VÝNIMKY (kto nemôže získať výnimku ako návšteva či sprievod pacienta):

 • osoby mladšie ako 16 rokov, 
 •  rizikové skupiny osôb: vek nad 65 rokov, 
 • osoby s chronickými ochoreniami alebo závažnými základnými ochoreniami so zníženou funkciou imunitného systému, osoby v paliatívnej starostlivosti, 
 • potvrdené prípady ochorenia COVID-19, 
 • osoby v karanténe,
 • osoby vykazujúce respiračné príznaky. 

 

Upozornenie

Výnimočné prípady môže povoliť vedenie pracoviska alebo službukonajúci lekár za dodržania prísnych hygienicko-epidemiologických podmienok. Návšteva sa povoľuje na vlastné riziko návštevníka. 

Opatrenia ktoré musí zabezpečiť ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE:

 • informovať návštevníkov, aby v prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia v súvislosti s ochorením COVID-19 nevstúpili do zariadenia, 
 • zabezpečiť vizuálne plagáty (infografiky) s potrebnými informáciami, umiestňovať ich pri vchodoch do zariadení a na iných strategických miestach, ktoré dávajú návštevníkom pokyn, aby nevstúpili ako návštevníci, ak majú príznaky ochorenia COVID-19, 
 • informovať návštevníkov o obmedzení ich pohybu na oddelení, kde je návšteva realizovaná, 
 • poučiť návštevníkov o možnosti návštevy len jednej konkrétnej osoby, pre ktorú bola návšteva povolená a o zákaze pohybu po ostatných priestoroch zariadenia, 
 • zabezpečiť vyškolenie zamestnancov, ktorí budú realizovať edukáciu,
 • poskytnúť primerané OOP a prostriedky na vykonávanie hygieny rúk, 
 • zabezpečiť evidenciu osôb navštevujúcich pacienta (pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania.

Zdravotnícke zariadenie musí zabezpečiť minimálny rozsah poučenia osôb, ktoré majú povolenú návštevu/sprievod pacienta:

 • informácia o príznakoch ochorenia COVID-19 vrátane pokynov koho informovať, ak sa u nich objavia príznaky ochorenia COVID-19, 
 • spôsob vykonávania hygieny rúk umývaním rúk mydlom a vodou počas najmenej 40 sekúnd alebo použitím alkoholového dezinfekčného prostriedku na ruky s obsahom najmenej 60 % etanolu alebo 70 % izopropanolu najmenej 20 sekúnd, 
 • spôsob vykonávania respiračnej hygieny a etikety (napr. zakrytie úst a nosa jednorazovými papierovými vreckovkami pri kašľaní alebo kýchaní; kýchanie a kašľanie nevykonávať do rúk ale do ohnutého lakťa), 
 • spôsob použitia a odstránenia vyžadovaných OOP (v závislosti od stavu pacienta a charakteru oddelenia), – informácia o dodržiavaní prísnych bezpečnostných opatrení týkajúcich sa hygieny rúk a respiračnej hygieny pri príchode a odchode návštevy. 

Opatrenia pre NÁVŠTEVY a SPREVÁDZAJÚCE OSOBY pacientov

 • do ústavného zdravotníckeho zariadenia vstupujú cez označený vstup a sú triedení vo filtri, 
 • podmienkou realizácie návštevy, sprievodu je vopred dohodnuté povolenie na návštevu od zodpovednej osoby oddelenia s dohodnutím stanoveného času a protiepidemických opatrení, 
 • v prípade zistenia telesnej teploty nad 37,0 °C alebo iných príznakov akútneho respiračného ochorenia (napr. kašeľ alebo dýchavičnosť) bezodkladne opustiť zariadenie a ak je to potrebné vyhľadať zdravotnú starostlivosť,
 • dodržiavať všetky opatrenia uvedené v časti: Minimálny rozsah poučenia osôb, ktoré majú povolenú návštevu.  

Prečítajte si plné znenie opatrenia.

Opatrenia pri návšteve pacientov s ochorením COVID−19.

Opatrenia pri návšteve kňaza/duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich s ochorením COVID−19.

Opatrenia pri návšteve a sprievode pacientov v starostlivosti o novorodenca a v starostlivosti o dieťa narodené matke s ochorením COVID−19.

 

Internetová stránka BETA, link: korona.gov.sk

Script logo