14. 2. 2019: Ганка Сервіцька в моїм жывотї

Кедь роздумую над тым, што вшытко ся змінило в моїм жывотї, одколи познам Ганку Сервіцьку, так є то главнї пережываня чутя покоры, котре зажывам в послїднїх роках. Покоры перед великым даром, котрым є Ганка обдарована. Єй спів мі приносить радость і гордость.

Радость з естетічного пережываня єй співу, котрый лагодить моїм ухам і моїй душі.  Гордость на то, же і я приналежу к тому самому народу як Ганка, і же в нашых рядах ся зродив такый великый співацькый талент.

З Ганков Сервіцьков ся познаме од року 2011, кедь єм приправлёвала великый ґалаконцерт перед списованём жытелїв в роцї 2011, котрый ся одбыв 16-го мая 2011 в Театрї Йонаша Заборьского в Пряшові. Єй вірность Русинам і русиньскому дїлу ня очарили і споїли з нёв.

По двох роках, то значіть в роцї 2013, сьме вєдно основали наше Обчаньске здружіня КолысочкаKolíska. Ёго основательками были Русинкы і Словачкы. Ганка выдумала назву нашого здружіня і дала му до колыскы своє знаме мено. Одтогды перешло сім років і менї ся видить, же ся з Ганков познаме цїлый жывот. Спознала єм ю нелем як прекрасну співачку, но і як добру і чутливу композіторку співанок, з котрыx многы знароднїли так, же многы не знають, же співають її авторьскы співанкы.

Выдали сьме вєдно три компактны діскы нашых русиньскых, шарішскых ці земпліньскых колысанок, як і  прекрасный компактный діск выходословацькых балад. Робиме сполочны концерты з дїтми з нашых вечернїх школ русиньского языка про дїти і дорослых по цїлім северовыходї Словакії. Такой на зачатку сьме зорґанізовали великы харітатівны акції – про худобны многочленны родины на выходній Словакії і харітатівный концерт – Співанка про Володю – про родину небогого Владїміра Любимова.

І так поступно спознаваме єдна другу. Ганка гварить, же про обидві є тіпічне, же ся в жывотї не вздаваме. Може мать правду.

То, што окрем таленту на Ганцї обдивлям, є їй робота з молодов ґенераціёв співаків і співачок. Дарьмо, не запре в собі свою учітельску професію і посланя. Дїточкы любить,  так як і я, і на своїх концертах їм реґуларно дає простор на презентацію. Так вытягла з незнама велё молодых русиньскых талентів, за што їй належить велике подякованя од нас Русинів.

Но найцїннїшым в нашім одношіню про мене є факт, же хоць сьме цалком одлишны жены і люде, бо маєме інакшый погляд на світ і політічны преференції, все ся знаєме добісїдовати і догоднути. Споює нас любов к нашому народу і гордость на наше русиньске корїня.

Тїшу ся, же можу партіціповати на выданю Ганчиной книжкы Співанкы Сервіцькой Ганкы, взацного співника із знотованыма 99 текстами з її понад 30-рочного репертоару, кедь і я сама єм собі о многых думала, же суть народны.

Ганчина музикалность, єй чістый і звонкый голос, єй одношіня к наступаючій ґенерації співаків, но і к найстаршій ґенерації бывшых русиньскых співаків і співачок з професіоналного фолклорного колектіву ПУЛЬС наповнять моє сердце ласков ку красній женї, моїй приятельцї.

 

Hanka Servická v mojom živote

Keď rozmýšľam nad tým, čo všetko sa zmenilo v mojom živote, odkedy poznám Hanku Servickú, tak je to hlavne prežívanie pocitu pokory, ktorý zažívam v posledných rokoch. Pokory pred veľkým darom, ktorým je Hanka obdarovaná. Jej spev mi prináša radosť a hrdosť.

Radosť z estetického zážitku z jej spevu, ktorý lahodí mojim ušiam i mojej duši. Hrdosť na to, že i ja patrím k tomu istému národu ako aj Hanka, a že sa v našich radoch zrodil taký veľký spevácky talent.

S Hankou Servickou sa poznáme od roku 2011, kedy som pripravovala veľký galakoncert pri príležitosti sčítania obyvateľov v roku 2011, ktorý sa uskutočnil 16. 5. 2011 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Jej oddanosť Rusínom a rusínskemu odkazu ma od začiatku očarila  a spojila s ňou.

O dva roky neskôr sme spolu založili naše Občianske združenie Kolŷsočka – Kolíska. Pri jeho zakladaní boli Rusínky aj Slovenky. Hanka vymyslela názov nášho združenia  a vložila mu do vienka svoje známe meno. Odvtedy prešlo sedem rokov a mne sa zdá, že sa s Hankou poznáme celý život. Spoznala som ju nielen ako vynikajúcu speváčku, ale aj ako výbornú a citlivú skladateľku piesní, z ktorých mnohé zľudoveli tak, že väčšina milovníkov folklóru nevie, že sú to jej autorské pesničky.

Vydali sme spolu tri CD nosiče rusínskych, šarišských a zemplínskych uspávaniek a taktiež jedno krásne CD-čko východoslovenských balád. Organizujeme spolu vianočné koncerty s deťmi z našich večerných škôl rusínskeho jazyka spolu s profesionálnymi rusínskymi umelcami po celom severovýchodnom Slovensku. Hneď na začiatku sme zorganizovali viacero charitatívnych zbierok pre chudobné a mnohopočetné rodiny na východnom Slovensku a jeden charitatívny koncert – Pieseň pre Voloďu – pre rodinu nebohého Vladimíra Ľubimova.

A tak sa postupne spoznávame. Hanka hovorí, že pre nás obidve je typické to, že sa v živote nevzdávame. Možno má pravdu.

To, čo okrem talentu na Hanke obdivujem a mám rada, je jej práca s mladou generáciou spevákov a speváčok. Darmo, nezaprie v sebe svoje učiteľské povolanie a poslanie. Detičky má rada, tak ako aj ja, a na svojich koncertoch im pravidelne dáva priestor na prezentáciu. Tak vytiahla z neznáma veľa mladých rusínskych talentov, za čo jej patrí od nás Rusínov veľká vďaka.

Najcennejším v našom vzťahu je však pre mňa fakt, že hoc sme celkom odlišné ženy i ľudia, pretože máme iný svetonázor i politické preferencie, vždy sa vieme dohodnúť. Spája nás láska k nášmu národu a hrdosť na naše rusínske korene.

Teším sa, že môžem participovať na vydaní Hankinej knižky Špivankŷ Servickej Hankŷ, vzácneho spevníka s takmer 99 znotovanými textami z jej vyše tridsaťročného repertoáru. O mnohých z nich som si i ja sama myslela, že sú ľudové.

Hankina muzikálnosť, jej čistý a zvonivý hlas, jej vzťah k nastupujúcej generácii spevákov a speváčok, ale aj k najstaršej generácii bývalých rusínskych spevákov a speváčok z profesionálneho folklórneho súboru PUĽS napĺňa moje srdce láskou ku krásnej žene, mojej priateľke.

PhDr. Ľuba KRÁĽOVÁ, PhD.

Script logo