13. 9. 2021: Русины на поздоровлїню Святїшого Отця / Rusynŷ na pozdorovľiňu Svjaťišoho Otc’a

Є то про нас велика честь, же презідентка Словацькой републікы Зузана Чапутова позвала 13. септембра 2021 на Поздоровлїня Святїшого Отця Франціска при нагодї ёго апостольской навщівы в Словацькій републіцї до загороды Презідентьского палаца і делеґацію Русинів.

Je to pro nas velyka česť, že prezidentka Slovac’koj republikŷ Zuzana Čaputova zaprosyla na Pozdorovľiňa Svjaťišoho Otc’a Franciska pry nahoďi joho apostoľskoj navščivŷ v Slovac’kij republici do zahorodŷ Prezidenťskoho palaca i delegaciju Rusyniv.

Делеґацію творили Петро Медвідь, член порадного орґану про меншыны презіденткы СР за Русинів, председа Округлого стола Русинів Словеньска Петро Штефаняк, председа Русиньской оброды на Словеньску Мартін Караш, председа орґанізації молоды.Русины Марек Гребік і отець Франтїшек Крайняк, ініціатор і автор русиньскых літурґічных перекладів. Быв з нами і далшый Русин, Мілан Ян Піліп за Уряд про Словаків жыючіх в загранічу (вшыткы суть на другій фотцї).

Delegaciju tvoryly Petro Medviď, člen poradnoho organu pro menšŷnŷ prezidentkŷ SR za Rusyniv, predseda Okruhloho stola Rusyniv Sloveňska Petro Štefaňak, predseda Rusyňskoj obrodŷ na Sloveňsku Martin Karaš, predseda organizaciji molodŷ.Rusynŷ Marek Hrebik i otec’ Franťišek Krajňak, iniciator i avtor rusyňskŷch liturgičnŷch pereklaďiv. Bŷv z namy i dalšŷj Rusyn, Milan Jan Pilip za Ur’ad pro Slovakiv žŷjučich v zahraniču.

Цїниме собі, же ся при такім історічнім моментї не забыло на Русинів і дякуєме панї презідентцї за можность быти при тім.

Cinyme sobi, že s’a pry takim istoričnim momenťi ne zabŷlo na Rusyniv i ďakujeme paňi prezidentci za možlyvosť bŷty pry tim.

Здрой / Zdroj: Русины на Словакії / Rusíni na Slovensku

Script logo