13. 3. 2017: Тransformácia školy na školu s vyučovaním rusínskeho jazyka

  • Žiaci novootvorenej Večernej školy v Čirču na hodine rusínskeho jazyka, ktorý tu učí Anna Duraniková Plavčanová.

    Žiaci novootvorenej Večernej školy v Čirču na hodine rusínskeho jazyka, ktorý tu učí Anna Duraniková Plavčanová.

Milí priatelia, Rusíni,

 

vážení starostovia a primátori, vážení riaditelia škôl a školských zariadení.

Touto cestou nám dovoľte informovať Vás, že žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete (transformácia školy na školu s vyučovaním rusínskeho jazyka) predkladá zriaďovateľ ministerstvu školstva v súlade s ustanovením §16 ods.1 zákona č.596/2003 Z.z. do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola alebo školské zariadenie zriadené.

 

Ako to urobiť a zriadiť školu s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a vyučovaním jazyka národnostnej menšiny máte v odkaze na dokument, ktorý vydalo ministerstvo školstva:

Dokument: http://www.minedu.sk/data/files/6947_zriadovanie.pdf

Príloha 1: v prílohe e-mailu

Príloha 2: Rámcové učebné plány:http://www.minedu.sk/data/files/6948_priloha_2_rup.pdf

 

Doc. PhDr. Anna Plišková, PhD.,Prešovská univerzita v Prešove, Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry

 

Script logo