13. 2. 2019: АННА СЕРВІЦЬКА – СПІВАЮЧА КРАСОТА / ANNA SERVICKÁ – SPIEVAJÚCA KRÁSA

Її співанкы знають люде шыроко-далеко. І нелем Русины. Выстачіть послухати їх першы акорды, і такой за нима видиме її образ. Струнку поставу в народнім крою, з мілым усміхом на твари і покоров у голосї. Перед нами то образ єдной з найпопуларнїшых інтерпреток русиньскых народных співанок – Анны Сервіцькой. Її ясна звізда вышла дас перед 20 роками, але нам ся видить, же ї чуєме од непамяти. Реґіструєме її „Крячок лялїёвый‟ десяткы років, і нїґда ся нам не переїв. Наспак, як кебы із все бівшов силов, зась і знова, входив до нашой свідомости і до сердець, але уж і до свідомости новых ґенерацій. То вдяка нїй, тій співаючій красотї, русиньскы народны співанкы ся стали гітом сцены і жаданым артіклом нелем Русинів. Послухаш їх, і такой тя вхоплять за сердце. Бо і її спів іде од сердця, жебы засїяв неповторну емоцію в сердцях нас, слухачів. Красну емоцію, але зарівно і щіре подякованя Всевышнёму за дар, якым єй обдаровав. Чуєме то як з єй народных співанок, так і з духовных, маріяньскых співів. Но нелем голос і спів Анны Сервіцькой є тым феноменом, якый у нас часто выкликує заморозкы по тїлї. Она сама є і авторков многых співанок або вдыхла мелодію фолклорным текстам русиньскых авторів. З інтерпреткы ся часом стала авторка, яка через свої народны співанкы нам передає і сімбол русиньской народной дїдовизны – язык родного Ґерлахова із шпеціфічныма языковыма знаками западного русиньского ареалу. То і вдяка нїй, її співанкам і творчости, зістане автентічный ґерлаховскый діалект довше жыти і утримовати ся в памяти сучасных, а віриме, же і будучіх ґенерацій Русинів. Тїшиме ся з того, же обдарована неперестанно роздає із своїх дарів і обдаровлює каждого, хто хоче приїмати їх сердцём. Такых слухачів Аннї Сервіцькій жычіме все веце і веце.


                                                        ***

Jej piesne poznajú ľudia široko-ďaleko. A nie iba Rusíni. Stačí zanôtiť ich prvé akordy, a hneď sa nám vybaví jej obraz. Štíhla postava v ľudovom kroji, s milým úsmevom na tvári a pokorou v hlase. Pred nami je obraz jednej z najpopulárnejších interpretiek rusínskych ľudových piesní – Anny Servickej. Jej žiarivá hniezda vyšla približne pred 20 rokmi, lež nám sa zdá, že ju počúvame od nepamäti. Registrujeme jej „Krjačok ľaľijovŷj“ desiatky rokov, a stále ho nemáme dosť. Naopak, ako keby s ešte väčšou silou, zas a znova, sa vpisoval do našej pamäte a do sŕdc, ale už aj do vedomia nových generácií. To vďaka nej, tej spievajúcej kráse, rusínske ľudové piesne sa stali hitmi scén a žiadaným artiklom nielen medzi Rusínmi. Vypočuješ si ich, a vzápätí ťa chytia za srdce. Pretože aj jej spev ide zo srdca, aby vyvolal neopakovateľnú emóciu v srdciach nás, poslucháčov. Krásnu emóciu a zároveň úprimné poďakovanie Hospodu za dar, ktorým ju poctil. Cítime to tak z jej ľudových piesní, ako aj z duchovných, mariánskych nápevov. Avšak nielen hlas a spev Anny Servickej je tým fenoménom, ktorý u nás často vyvoláva zimomriavky po tele. Speváčka je zároveň aj autorkou mnohých piesní alebo vdýchla melódiu folklórnym textom rusínskych autorov. Z interpretky sa postupom času stala autorka, ktorá prostredníctvom svojich ľudových piesní odovzdáva aj symbol rusínskeho národného dedičstva – jazyk rodného Gerlachova so špecifickými jazykovými znakmi západného rusínskeho areálu. To aj vďaka nej, jej piesňam a tvorbe, ostane autentické gerlachovské nárečie dlhšie žiť vo vedomí súčasných a veríme že aj budúcich generácií Rusínov. Tešíme sa z toho, že obdarovaná neprestajne rozdáva zo svojich darov a obdarúva každého, kto ich dokáže prijímať srdcom. Takýchto poslucháčov Anne Servickej želáme stále viac a viac.

Doc. PhDr. Anna PLIŠKOVÁ, PhD.

Script logo