12. 9. 2019: Пoдякованя презіденткы З. Чапутовой по стрїчі з Русинами (Poďakovanie prezidentky Z. Čaputovej po stretnutí s Rusínmi)

Som vďačná všetkým, občianskym združeniam, kultúrnym a vzdelávacím inštitúciám, ktoré venujú nesmiernu energiu a úsilie obrode a rozvoju rusínskej kultúry a jazyka. Ako aj štátnym a samosprávnym inštitúciám, ktoré pomáhajú vytvárať priestor pre rozvoj rusínskej národnostnej menšiny. Ich spoločná práca podporuje rozširovanie slobôd nielen pre Rusínov. Dnes sme sa spolu dlho rozprávali o tom, ako sa im žije. Starostlivosť o naše spoločné kultúrne dedičstvo, ktoré je niesmerne rozmanité, obohacuje nás všetkých.

Script logo