12. 5. 2020: МГ СР предстивило пропозіцію, котра поможе турістічным канцеларіям і кліентам

Резорт господарствца подає помічну руку турістічным канцеларіям і їх кліентам. Леґіслатівна пропозіція, котру представив штатный таёмник МГ СР Ян Оравець (на фотцї), уможливить турістічным канцеларіям запропоновати кліентам одложіня рекреацію аж до кінця авґуста 2021. Міністерство єдночасно дефіновало ґрупы людегй, котры можуть такой пожадатли о выплачіня пінязей за рекреацію. О пропозіції буде на найбизшім засїданю їднати коалічна рада.

Cestovné kancelárie budú mať možnosť dohodnúť sa s klientmi na odklade zájazdu, resp. na náhradnom termíne do 31. augusta 2021. „Ide o to, aby cestovná kancelária mala právo navrhnúť klientovi zmenu pôvodne dohodnutej zmluvy a zašle mu oznámenie o tejto zmene. Klient má 14 dní na to, aby sa dohodol s cestovnou kanceláriou na zmenených parametroch zájazdu," uviedol Ján Oravec, podľa ktorého je na klientoch, či sa s cestovkou dohodnú na výmene za iný zájazd alebo na absolvovaní pôvodne vybranej dovolenky v neskoršom termíne. „Určite nechceme dopustiť, aby nám cestovky začali masívne krachovať,“ doplnil Oravec. Ak by sa cestovná kancelária s klientom nedokázala dohodnúť na zmene zájazdu do konca augusta 2021, bude následne musieť klientovi do dvoch týždňov (teda do 14. septembra 2021) vrátiť peniaze, ktoré dovtedy za dovolenku zaplatil – bez ohľadu na to, či išlo o zálohu alebo o plnú sumu.  

Rezort hospodárstva zároveň zadefinoval skupiny, ktoré s dohodou nemusia súhlasiť a môžu požiadať prakticky ihneď priamo o vyplatenie peňazí, a to v závislosti od toho, ako sa im zmenila sociálna situácia v súvislosti s koronakrízou. Malo by sa to týkať ľudí, ktorí sa po 13. marci tohto roka dostali na úrady práce, teda v súvislosti s koronakrízou prišli o zamestnanie. Zahŕňať to má aj podnikateľov, živnostníkov, ktorých prevádzky boli uzavreté alebo tým podstatne utrpeli a mohli čerpať peniaze z opatrení vlády. Výnimka sa bude týkať aj osamelých rodičov, ktorí čerpali tzv. karanténne OČR, a tehotných matiek. Tieto skupiny by mali mať právo na vrátenie peňazí do 14 dní.  

 

Kto bude teda môcť požiadať o okamžité vrátenie peňazí (do 14 dní)?   

Cestujúci, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, je oprávnený odklad zájazdu písomne odmietnuť do 14 dní odo dňa jeho doručenia, ak:

a) je od 13. marca 2020 zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, čo sa preukazuje písomným oznámením jeho zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie,  

b) ide o zamestnanca, ktorý z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa zabráneniu šírenia vírusu Covid-19 nemohol vykonávať prácu, a to po dobu najmenej 30 dní ku dňu doručenia dodatku k zmluve o zájazde, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní finančného príspevku pre jeho zamestnávateľa v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, 

c) je samostatne zárobkovo činnou osobou alebo jednoosobovou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej bol priznaný finančný príspevok v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní uvedeného príspevku, 

d) je osamelým rodičom, ktorému bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní nároku na uvedené ošetrovné a čestným vyhlásením o skutočnosti, že je osamelým rodičom, 

e) ide o osobu tehotnú ku dňu doručenia dodatku k zmluve o zájazde, čo sa preukazuje lekárskym potvrdením. 

Rezort myslel aj na situáciu, ak by cestovná kancelária v nasledujúcich mesiacoch skrachovala. „Poistenie proti insolventosti, ktoré dnes cestovné kancelárie majú uzavreté, sa vzťahuje aj na tú modifikovanú dohodu, ktorú oni uzatvoria," ozrejmil Ján Oravec. Na základe analýzy ministerstvo hospodárstva zistilo, že približne jedna tretina cestoviek prakticky nemá žiadne prostriedky a balansuje na pokraji krachu„Aj to nás trochu pomklo tomu riešeniu. Ak by sme ešte nechali situáciu tak, aby sa to spontánne celé vyriešilo, tak potom by sme mohli dostať možno tretinu až polovicu všetkých cestovných kancelárií na Slovensku do dominového efektu, kde by prišlo k veľkému počtu krachov," uzavrel štátny tajomník. 

Odbor komunikácie MH SR 

Script logo