12. 5. 2016: Свята інквізіція

8-го аж 9-го мая 2016-го року у Свіднику проходила міджінародна наукова конференція під назвов „Українці в історії і културі Карпат. Ніт, конференція, котрой єдным із двох головных орґанізаторів быв Словацькый народный музей – Музей україньской културы у Свіднику, якый єй робив із нагоды святкованя свого 60-річного юбілею, не была о тім, як україньскы членове УПА робили в Карпатах свої злочіны і яку „културу“ вказали, кідь забивали в нашых селах невинных людей. Бо лем тоты Українцї мі як першы прийдуть на розум в повязаню з Карпатами. „Українці“ в Карпатах, то просто Русины, котрыма занимали ся і україньскы науковцї на конференції. І тым Русинам, котрых собі они привластнюють до свого народа, загнали і свою картку.

На сайтї „Українці Словаччини“, суть публікованы заклучіня спомянутой конференції, під котрыма суть пидписаны „участници“ конференції, про істоту ся мена не пишуть. Но заключіня конференції мі скоріше прийдуть як Свята інквізіція, котра вырїшыла, а уж лем хыбує долов написати, же так вырїшыв і Великый інквізітор і записав собі мена тых, котры з ним не суть согласны. Но фіґлї боком. Бо документ, о котрім є бісїда, выникнув на словацькій державній інштітуції, на конференції, котру тота інштітуція орґанізовала.

Документ має десять пунктів, і окрем пунктів тіпу „бла-бла-бла“ суть там і барз інтересны, як єм спомянув, аж інквізічны статї. Наприклад пункт о тім, же „науковці“ одсуджують елімінацію ролї Українцїв у реґіонї Карпат і маніпулації з метов прискорїня асімілації того етніка, головно ёго дїлїня на різны народности, котре є проти історічных і науковых фактів. Гей, іщі все можеме думати, же участны конференції пришли на даяку дотеперь вшыткыма скрывану інформацію, же їх хтось дїлить міджі собов. Але ніт. Бо такой далшый пункт вшытко пояснить. А не требало на то ани Шерлока Голмса, жебы тайность того, о чім пише україньска інтеліґенція, вырїшыв.

В далшім пунктї інтеліґенція із конференції пише, же хоснованя стародавного історічного „самоназваня Українців – Русин/руськый“ про называня „нового“ народа є антіннауковым і неприпустным. Докінця то має служыти на дестабілізацію україньского народа і державы Україна. Докінця ся Українцї мають домагати в державах, де жыють, хоснованя сучасного свого названя, а історічны названя мають хосновати із належным уточнінём. В куртім тлумачіню – вшыткы сьме Українцї, і Русины суть Українцї, а тоты Русины, што бісїдують, же суть Русинами, розбивають нелем народ, але і державу. Но і наприклад в такій Братїславі бы требало жадати, жебы нас вшыткых переписали на Українцїв. То ту уж раз было, панове науковцї, такы думкы, котрым ся каждый мав підрядити, гейже?

По пунктах, котры суть своїм тоном на граніцї міджі Святов інквізіціов і ідеолоґічным оддїлїнём комуністічной партії в часі найтвердшого сталінізму, науковцї вказуюзь і своє людьске лице, кідь нам в пунктї чісло шість „неспохыбнюють мати право хосновати закарпатьскы, северны і южнолемківскы, гуцулскы і бойківскы діалекты і таксамо пробовати з них робити літературны языкы,“ но припоминають вєдно із тым, же і так то буде україньскый язык, бо такы суть резултаты славістів, і вшытко є то лем часть україноязычного простору. Аж ся мі легше дыхать, же писанём русиньскым літературным языком не розбивам Україну, і нихто ня за то не хоче дати до арешту. Велика вдяка україньскым науковцям.

І теперь вже досправды фіґлї боком. Участны конференції до заключінь дали і то, же о резултатах конференції ся має інформовати як шырока верейность, так і компетентны орґаны одповідных країн. На нич інше, як то, же будуть інформованы компетентны орґаны, не чекам. Докінця можу помочі і інформовати їх скорїше, як науковцї зо Свідника.

Тяжко собі днесь представити науковця, котрый бы повів, же Ґалілео Ґалілей не має правду, бо науковцї в часї, коли він жыв, так само говорили, же не мать правду, і їх знаня з наукы тому ани не досвідчовали, жебы мав правду. Покля в такім духу, же Русины суть Українцї, днесь бісїдують україньскы науковцї, свідчіть то лем о тім, же ся заставили десь в часї, вже ани не бісїдую о тім, же в ідеолоґічно зафарбленім часї. А не є то ани ніч нове, з тов теоріов ся стрічаме часто. Говорять то різны люди, різны „русиньско-україньскы“ орґанізації і їх лідры…

Што але є нове, то є то, же такый документ выникне на державній інштітуції, в Словацькім народнім музею – Музею україньской културы, причім на Словакії є узнана русиньска народность і має вшыткы права і обовязкы, як і іншы народностны меншыны. Русины суть повноправныма жытелями Словакії, на котрых односить ся, покля знам іщі все платна, Конштітуція Словацькой републікы, де є написано, же каждый має право свободно рїшати о своїй народности, же ся заказує будьяке овпливнёваня тото вырїшованя і вшыткы способы натиску напрямены ку однароднёваню.

Покля дотеперь тоты самы теорії ішли лем од індівідуалных людей ці обчаньскых здружінь, што ся тяжко правно доказує, же іде о порушованя Конштітуції, бо зясь каждый має право на свій погляд, теперь выникнув документ на державній інштітуції, фінанцованій державов і вшыткы державны інштітуції бы мали решпектовати то, же Русины суть узнанов меншынов, і покля з них хтось хоче робити дашто інше, докінця іде бісїдовати, што Русины можуть і што не можуть, потім ся важно треба задумати над тым, як ся дотримує Конштітуція, і покля ся не дотримує, мали бы з того быти про одповідных выводжены конзеквенції (!!!)

Так лем сміло, панове науковцї, інформуйте людей о своїх заключінях, а інформуйте о них і державны орґаны. Будете так лем інформовати о тім, же порушуєте конштітуцію. І покля Словакія є правным штатом, потім бы основный закон державы мав быти над вашов Святов інквізіціов. І втогды єм зведавый на резултаты.

П. М.

Script logo