11. 6. 2020: Актуално ся находиме в 5. фазї змірнёваня рештрікцій

Aktuálne sa nachádzame v 5. fáze

Рештрікції ся змірнюють в дакількох фазах. Меджі окремыма фазами змірнёваня предпокладав ся одступ мінімално 2 тыжднї. Звышованя кількости наказеных може змірнёваня спомалити або го цілком заставити. Приязна епідеміолоґічна сітуація і низке чісло новых припадів наспак уможнює процес змірнёваня рештрікцій ускорити.  

Uvoľňovanie opatrení a prechod medzi fázami závisí od vývoja počtu nakazených a od vývoja kĺzavého mediánu

Upozornenie

Riziko nákazy naďalej pretrváva, pretože niektorí nakazení nemusia vykazovať žiadne príznaky ochorenia a môžu ho nevedome šíriť. Dodržiavajte prosím všetky hygienické opatrenia. 

Účelom tejto stránky je sprostredkovať Vám informácie k najaktuálnejšej fáze uvolňovania vrátane jej aktualizácie.

Ako sa opatrenia uvolňovali doteraz?

5. fáza uvolňovania opatrení

Platnosť nariadenia od: od 03. júna 2020
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 10. júna 2020

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva a priaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku sa okrem prevádzok otvorených počas 1., 2., 3. a 4. fázy uvoľňovania otvárajú ďalšie prevádzky, služby, priestranstvá a hromadné podujatia. Za účelom lepšej informovanosti uvádzame všetky záväzné informácie o uvoľňovaní v 5. fáze vrátane jej aktualizácie zo dňa 10. júna 2020.

NAJVÝZNAMNEJŠIE ZMENY PLATNÉ OD 10. JÚNA

  • Cezhraničný pohyb bez obmedzení sa bude týkať aj Nórska, Fínska, Islandu, Bulharska, Grécka, Nemecka, Dánska, Švajčiarska, Chorvátska, Slovinska, Cypru, Malty a pobaltských krajín.
  • Nosenie rúšok v exteriéry bude dobrovoľné.
  • Karanténa pri návrate zo zahraničia bude dobrovoľná.
  • Otvárajú sa detské kútiky v obchodných centrách, nočné kluby, centrá voľného času a základné umelecké školy.

Prečítajte znenie Opatrenia OLP/4738/2020 (PDF 159 kB) zo dňa 10. júna 2020, ktoré náhrádza Opatrenia ohľadne 5. fázy uvoľňovania zo dňa 3.6.2020 (PDF,110 kB).

 

Script logo