10. 6. 2020: Дїтьскы таборы

Подля спрямованя Главного гіґіеніка СР ся можуть робити одпочінковы події (таборы про дїти і молодеж). При їх реалізації треба дотримовати слїдуюче:

 • maximálny počet účastníkov 100 (počítajú sa všetci: deti, vedúci, zdravotníci, inštruktori, personál kuchyne, personál zaisťujúce upratovanie a pod.),  
 • putovné tábory nie sú povolené,  
 • odporúča sa využívať súkromnú hromadnú dopravu v priebehu pobytu detí na akciu, t. j. za účelom výletov a pod.  
 • pri preprave verejnou hromadnou dopravou (autobusom, vlakom), treba dodržať štandardné protiepidemické opatrenia,   
 • výlety a návštevy verejne dostupných atrakcií (múzeá, galérie, kúpaliská atď.) sa budú organizovať v súlade s aktuálne platnými opatreniami,   
 • rúško nie je povinné (pre deti, mládež a personál) v rámci miesta konania detského tábora, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode; inak treba rúško používať v súlade s platnými nariadeniami.

 

Kontrola zdravotného stavu

 • všetky osoby (deti a všetky ostatné prítomné osoby: vedúci, inštruktori, personál kuchyne, upratovačky a ďalšie osoby prítomné na akcii) musia doložiť prehlásenie o bezinfekčnosti a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,  
 • u detí potvrdzuje bezinfekčnosť písomným vyhlásením rodič alebo iný zákonný zástupca; potvrdenie nesmie byť staršie ako 1 deň pred dňom prijatia na akciu/tábor,  
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá rodičovi, resp. zákonnému zástupcovi dieťaťa lekár, nie viac ako jeden mesiac pred začiatkom konania tábora.

 

Dezinfekcia a hygiena

Prevádzkovateľ podujatia je povinný:

 • vykonávať vstupný zdravotný filter u detí aj u ostatných účastníkov akcie,   
 • vykonávať zvýšený zdravotný dohľad v priebehu konania akcie,  
 • zabezpečiť a kontrolovať dôsledné dodržiavanie pravidiel osobnej aj prevádzkovej hygieny všetkých účastníkov akcie v súlade so všeobecne platnými protiepidemickými opatreniami,  
 • pravidelne denne upratovať pomocou dezinfekčných prostriedkov s virucídnym účinkom,  
 • pravidelne vetrať všetky prevádzkové aj ubytovacie priestory (napr. 2x denne upratovanie a dezinfekcia WC, umyvární a jedálne pred každým podávaním stravy),  
 • dezinfikovať všetky priestory podujatia medzi jednotlivými turnusmi,  
 • zabezpečiť vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky pre personál,  
 • pripravovať stravu v súlade so správnou hygienickou praxou a podľa požiadaviek platnej legislatívnej (t.j. zvýšené hygienické  požiadavky personálu – rukavice, rúška, pracovný plášť, dôkladná hygiena rúk; podľa možností využitie jedálenského riadu a príborov pre každého účastníka podujatia; skupinový výdaj stravy atď.),  
 • zaistiť, aby osoby, ktoré pripravujú stravu  mali zabezpečené podmienky pre vysoký štandard osobnej hygieny (t.j. účinné umývanie rúk, možnosť ich dezinfekcie a osušenia jednorazovými uterákmi).

 

Prečítajte si usmernenie ÚVZ SR ohľadne konania zotavovacích pobytov zo dňa 3. júna 2020 (PDF, 170 kB).

Zdroj: Internetová stránka BETA, link: korona.gov.sk

Script logo