10. 2. 2021: Русины продовжують в кампанї і зо знамыма тварями. Не забудьме, же сьме Русины, одказують

Пряшів, 9. 2. 2021

Кінцём 2020-го року Округлый стіл Русинів Словеньска (ОСРС) у сполупраці з Русиньсков обродов на Словеньску (РОС) спустив інформачну кампань з назвов Сьме Русины. Ку тій актівности приєднали ся і партнерьскы русиньскы орґанізації з Польщі, Чеськой републікы, Хорватії, Сербії, Мадярьска ці Румунії.

На Словакії кампань перешла до другой части. Їй орґанізаторы апелують, жебы Русины на свою народность не забыли при ближачім ся списованю жытелїв.

Сьме Русины, не забудь

Од кінця новембра минувшого року люде в просторї інтернетовых сайтів, соціалных сітї, але і посередництвом білбордів могли стрїчати ся з кампанёв Сьме Русины. В рамках нёй орґанізаторы кампанї векшынов приближовали вызначны особности, котры мали русиньске походжіня, но поступно зачали представлёвати і сучасну ґенерацію, котра ся ку русиньскій народности і русиньскому языку гордо голосить.

В тых днях кампань перешла до другой фазы, прямо заміряній на списованя жытелїв, котре буде на Словакії проходити в днях 15-го фебруара аж 31-го марца 2021-го року. Ку геслу кампані Сьме Русины прибыли слова „не забудь“ або „і будеме“.

Русиньскы орґанізації апелують на то, жебы ся люде в тім електронічнім списованю гордо приголосили ку русиньскій народности і ку русиньскому материньскому языку.

Покля ся в першій части кампанї представлёвали скоріше історічны особности, в другій части Русины представлюють сучасників, котры на Словакії суть знамы з різных областей културно-сполоченьского жывота, і котры ся голосять ку свому русиньскому походжіню, припадно мають ку Русинам близко.

Окрем Іваны Брілловой, русиньской співачкы знамой і вдяка проґраму Zem spieva (Земля співать) а Владиміра Чемы, русинського актора і модератора, котры суть головныма тварями і в рамках білбордовой кампанї, Русинів при списованю підтримують і далшы знамы мена. Посередництвом розговорів ці відео візіток до кампанї запоїли ся і музикант Андрій Кандрач, писателька Андреа Римова, модераторка Ленка Чвірікова-Гырядєлёва, актор Мартін Мнягончак, співак і редактор русиньского высыланя Штефан Штець, одборник на самосправы Михал Калиняк, ґрекокатолицькый єпіскоп єпархії в Пармі владыка Мілан Лах, але і много далшых.

Списованя є важне

Орґанізаторы кампанї підкреслюють, же списованя жытелїв є каждых десять років важным історічным пунктом. Подля резултатів штат наставлює різны політікы, наприклад і меншынову, котра ся проявлює в аплікації меншыновых і языковых прав.

Русины перед 30-ма роками мали першый раз можность по довгых десятках років знова приголосити ся ку своїй народности. В трёх по собі слїдуючіх списованях русиньска меншына росла. Є важным, жебы русиньска комуніта і тотраз вказала, же народностны права, котры русиньскый возродный рух выбоёвав по 1989-ім році, мають смысел, же на Словакії є тота комуніта жыва.

Приголошіня ся ку русиньскій народности не має вплив лем на підпору русиньской културы в рамках дотачных схем, але і на много далшых областей.

Од того, кілько людей собі запише русиньску народность і русиньскый материньскый язык, залежыть і чісло сел, в котрых можеме апліковати свої меншыновы і языковы права, што найвеце відїти при двоязычных означінях. Так само є то важным крітеріём при тім, яку часову дотацію дістануть Русины в народностнім высыланю RTVS, як будуть підтримованы, і як будуть годны фунґовати їх професіоналны інштітуції, котры собі роками выбудовали і меджі котрыма мож спомянути Театер Александра Духновіча, ПУЛС, Інштітут русиньского языка і културы ПУ ці СНМ – Музей русиньской културы. Без того, жебы ся люди голосили ку свому русиньскому походжіню і языку, лем тяжко буде ся дати будовати русиньске школство, што тота народностна комуніта на Словакії бере за найважнішу проблему, бо без школства ся тяжко буде выховлёвати далша ґенерація.

В непослїднім рядї ся в кампанї припоминать і то, жебы тоты Русины, котры суть віруючіма, приголосили ся і ку своїй церькви, ці уж ґрекокатолицькій або православній. Покля в списованю не вкажуть, же належать то тых церьквей, тяжко ся пізнїше буде апеловати на церьковны штруктуры, жебы в русиньскім языку старали ся о їх духовны потребы.

Не бійме ся, будьме горды

Орґанізаторы кампанї апелують і на то, жебы ся люде не бояли голосити ся ку своїй народности і материньскому языку, бо то не зарпичінює жадны далшы аміністратівны процесы.

І кедь многы перед 1989-ым роком, коли была русиньска народность заказана, або і по змінї політічного режіму зо звыку собі або своїм дїтём записовали в урядных документах словацьку або іншу народность, в списованю ся можуть приголосити ку свому русиньскому походжіню. Тото приголошіня не выжадує жадны адміністратівны зміны, даны ся по выповніню формуларя анонімізують, значіть, не выходять з того жадны повинности, выгоды ці невыгоды.

Підкреслюєме споминану анонімізацію даных і з той причіны, жебы люде не підлягли даякым дезінформачным кампаням і не одрадило їх то списати ся.

ОСРС і РОС як головны орґанізаторы кампанї позывають людей ку списованю, жебы сьме з гордостёв декларовали своє русиньске походжіня, жебы сьме ся приголосили ку тому найцїннїшому, што сьме дістали од своїх предків – ку своїй народности, языку, восточному обряду – значіть ку нашій русиньскій ідентітї.

Петро МЕДВІДЬ, говорця ОСРС, языкова управа: ред. АРК вц СР.

 

Веце інфо:

Офіціалный сайт ОСРС: www.okruhly-stol.sk,

Facebook: https://www.facebook.com/OkruhlyStolRusinovSlovenska

Кампань: www.sme-rusini.sk

  

Rusíni pokračujú v kampani aj so známymi tvárami. Nezabudnime, že sme Rusíni, odkazujú

Prešov, 9. 2. 2021

Koncom roka 2020 Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (OSRS) v spolupráci s Rusínskou obrodou na Slovensku (ROS) spustil informačnú kampaň s názvom Sme Rusíni. K tejto aktivite sa pripojili aj partnerské rusínske organizácie z Poľska, Českej republiky, Chorvátska, Srbska, Maďarska či Rumunska.

Na Slovensku sa kampaň posunula do druhej časti. Jej organizátori apelujú, aby Rusíni na svoju národnosť nezabudli pri blížiacom sa sčítaní obyvateľstva.

Sme Rusíni, nezabudni

Od konca novembra minulého roka sa ľudia v priestore internetových stránok, sociálnych sietí ale aj prostredníctvom bilbordov mohli stretávať s kampaňou Sme Rusíni. V rámci nej organizátori kampane väčšinou približovali významné osobnosti, ktoré mali rusínsky pôvod, no postupne začali predstavovať aj súčasnú generáciu, ktorá sa rusínskej národnosti a rusínskemu jazyku hrdo hlási.

V týchto dňoch kampaň prešla do druhej fázy, priamo zacielenej na sčítanie obyvateľstva, ktoré bude na Slovensku v dňoch od 15. februára do 31. marca 2021. K heslu kampane Sme Rusíni pribudli slová „nezabudni” alebo „a budeme”.

Rusínske organizácie apelujú na to, aby sa ľudia pri tomto elektronickom sčítaní hrdo prihlásili k rusínskej národnosti a k rusínskemu materinskému jazyku.

Pokiaľ sa v prvej časti kampane predstavovali skôr historické osobnosti, v druhej časti Rusíni predstavujú súčasníkov, ktorí sú na Slovensku známi z rôznych oblastí kultúrno-spoločenského života, a ktorí sa hlásia k svojmu rusínskemu pôvodu, prípadne majú k Rusínom blízko.

Okrem Ivany Brillovej, rusínskej speváčky známej aj vďaka programu Zem spieva a Vladimíra Čemu, rusínskeho herca a moderátora, ktorí sú hlavnými tvárami aj v rámci bilbordovej kampane, Rusínov pri sčítaní podporujú aj ďalšie známe mená. Prostredníctvom rozhovorov či video vizitiek sa do kampane zapojili aj hudobník Ondrej Kandráč, spisovateľka Andrea Rimová, moderátorka Lenka Čviriková-Hriadeľová, herec Martin Mňahončák, spevák a redaktor rusínskeho vysielania Štefan Štec, odborník na samosprávy Michal Kaliňák, greckokatolícky biskup eparchie v Parme vladyka Milan Lach, ale aj mnoho ďalších.

Sčítanie je dôležité

Organizátori kampane zdôrazňujú, že sčítanie obyvateľstva je každých desať rokov dôležitým medzníkom. Podľa výsledkov sčítania štát nastavuje rôzne politiky, napríklad aj menšinovú, ktorá sa pretavuje do aplikácie menšinových a jazykových práv.

Rusíni pred 30 rokmi mali prvý raz možnosť po dlhých desaťročiach znova prihlásiť sa k svojej národnosti. V troch po sebe idúcich sčítaniach rusínska menšina rástla. Je dôležitým, aby rusínska komunita aj tentokrát ukázala, že národnostné práva, ktoré rusínske obrodzovacie hnutie vybojovalo po roku 1989, majú opodstatnenie, že na Slovensku je táto komunita živá.

Prihlásenie sa k rusínskej národnosti nemá vplyv len na podporu rusínskej kultúry v rámci dotačných schém, ale aj na mnoho ďalších oblastí.

Od toho, koľko ľudí si uvedie rusínsku národnosť a rusínsky materinský jazyk, závisí aj počet obcí, v ktorých môžeme aplikovať svoje menšinové a jazykové práva, čo je najviditeľnejšie dvojjazyčným označením. Taktiež je to dôležitým kritériom pri tom, akú časovú dotáciu Rusíni dostanú v národnostnom vysielaní RTVS, ako budú podporované, a ako budú môcť fungovať ich profesionálne inštitúcie, ktoré si rokmi vybudovali a medzi ktorými môžeme spomenúť Divadlo Alexandra Duchnoviča, PUĽS, Inštitút rusínskeho jazyka a kultúry PU či SNM – Múzeum rusínskej kultúry. Bez toho, aby sa ľudia hlásili k svoju rusínskemu pôvodu a jazyku, sa len ťažko bude môcť budovať rusínske školstvo, čo táto národnostná komunita na Slovensku berie za najvážnejší problém, pretože bez školstva sa bude ťažko vychovávať ďalšia generácia.

V neposlednom rade sa v kampani pripomína aj to, aby sa tí Rusíni, ktorí sú veriacimi, prihlásili aj k svoje cirkvi, či už gréckokatolíckej alebo pravoslávnej. Pokiaľ v sčítaní nepreukážu, že patria do týchto cirkví, ťažko sa neskôr bude apelovať na cirkevné štruktúry, aby sa v rusínskom jazyku starali o ich duchovné potreby.

Nebojme sa, buďme hrdí

Organizátori kampane apelujú aj na to, aby sa ľudia nebáli hlásiť sa k svojej národnosti a materinskému jazyku, pretože to nespôsobuje žiadne ďalšie administratívne úkony.

Aj keď mnohí pred rokom 1989, kedy bola rusínska národnosť zakázaná, alebo aj po zmene politického režimu zo zvyku sebe alebo svojim deťom zapisovali v úradných dokumentoch slovenskú alebo inú národnosť, v sčítaní sa môžu prihlásiť k svojmu rusínskemu pôvodu. Toto prihlásenie sa nevyžaduje žiadne administratívne zmeny, údaje sú po vyplnení dotazníka anonymizované, takže z toho nevyplývajú žiadne povinnosti, výhody či nevýhody.

Zdôrazňujeme spomínanú anonymizáciu údajov aj kvôli tomu, aby ľudia nepodľahli nejakým dezinformačným kampaniam a neodradilo ich to sčítať sa.

OSRS aj ROS ako hlavní organizátori kampane pozývajú ľudí k sčítaniu, aby sme s hrdosťou deklarovali svoj rusínsky pôvod, aby sme sa prihlásili k tomu najcennejšiemu, čo sme dostali od svojich predkov – k svojej národnosti, jazyku, východnému obradu – teda k svojej rusínskej identite.

Peter MEDVIĎ, hovorca OSRS

Viac info:

Oficiálna stránka OSRS: www.okruhly-stol.sk,

Facebook: https://www.facebook.com/OkruhlyStolRusinovSlovenska

Kampaň: www.sme-rusini.sk

Script logo